Skip to main content
23 april 2020

Welk loon telt mee in uw NOW-aanvraag?

Vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 kan de NOW aangevraagd worden. Ondernemers met minimaal 20% omzetverlies krijgen met deze regeling een tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling draait om omzet en loonsom, maar wat wordt bedoeld met loonsom?  

Vraagt u als werkgever de NOW aan, dan geeft u de verwachte omzetdaling op. Bij een positieve beoordeling door het UWV ontvangt u een voorschot van 80%. Voor dit voorschot wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon (SV-loon) over de maand januari 2020, deze maand is vastgesteld als referentiemaand. Het salaris per persoon is gemaximeerd op € 9.538 bruto per maand (tweemaal het maximum SV-loon). De informatie is afkomstig uit de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst. Ontbreekt deze informatie, dan wordt de maand november 2019 als referentiemaand aangehouden.

Bij het SV-loon gaat het om alle lonen per loonheffingennummer. Uitzonderingen zijn de ZW- en WAZO-betalingen (zwangerschap- en bevallingsverlof en adoptie- en pleegouderverlof) die ontvangen zijn van het UWV. Verder wordt uitbetaalde vakantietoeslag buiten beschouwing gelaten.

Ook de kosten van de loondoorbetaling van zieke werknemers valt onder de loonkosten. Of er wel of niet een verzuimverzekering is afgesloten is niet van belang.

In alle gevallen moet het gaan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van eigen werknemers, dus ook lonen van flexwerknemers en werknemers met nulurencontracten. Uitzendkrachten en payrollwerknemers tellen niet mee.

Gemaakte kosten voor de auto van de zaak (de bijtelling privé gebruik) vallen ook onder het SV-loon en tellen dus mee.

Welke loonbestanddelen tellen niet mee?

Onderstaande loonbestanddelen zijn geen onderdeel van het loon en tellen dus niet mee:

  • pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel);
  • eindheffingsloon;
  • gericht vrijgestelde vergoedingen (zakelijke reiskosten/studiekosten, etc.);
  • premie WW/WIA;
  • premie aanvullingen WIA.

Als compensatie van deze werkgeverslasten mag de loonsom met een vaste opslag van 30% worden vermeerderd. Hierin is mede begrepen een compensatie voor de 8% vakantietoeslag over de maanden maart t/m mei. De daadwerkelijke werkgeverslasten zijn niet van belang.

Ook loon uit vroegere dienstbetrekkingen (bijvoorbeeld een transitievergoeding of ontslagvergoeding) is uitgezonderd van het loonbegrip.

Aandachtspunt bij referentiemaand

Het kan zomaar zijn dat u in januari of februari mensen aangenomen heeft om in maart of april te starten. In dit geval is het mogelijk dat u niet over de gehele loonsom compensatie krijgt. De betreffende werknemers stonden in januari (de referentiemaand) namelijk nog niet op de loonlijst. Voor seizoensbedrijven, zoals de horeca of tuinbouw, kan dit een probleem vormen. Het is afwachten of dit punt van de regeling wellicht nog aangepast gaat worden.

Wat te doen ná uw NOW-aanvraag?

U heeft NOW aangevraagd. En nu? Welke acties kunt u voorlopig beter achterwege laten en wat kunt u juist wél doen? Alle do’s en don’ts vindt u hier.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief

 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?