Skip to main content
17 april 2020

NOW: De do’s en don’ts

U heeft NOW aangevraagd. En nu? Welke acties kunt u voorlopig beter achterwege laten en wat kunt u juist wél doen? Zo loopt u bijvoorbeeld het risico dat uw subsidie gekort of opgeschort wordt óf u (een deel van) uw subsidie moet terugbetalen als u zich niet aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen houdt. De eerste voorschotten zijn al uitbetaald. Hoog tijd dus om de belangrijkste do’s en don’ts met betrekking tot uw NOW uitkering voor u op een rij te zetten.

Informeer uw medewerkers

Allereerst is het van belang dat u uw medewerkers, OR of personeelsvertegenwoordiging informeert over de toegekende NOW aanvraag. Dit is niet vrijblijvend. Vanuit uw informatieplicht bent u gehouden om de betreffende personen op de hoogte te stellen. Wij adviseren u dit (digitaal) schriftelijk te doen.

Zet de subsidie in voor het juiste doel

Als werkgever bent u verplicht om de toegekende subsidie in ieder geval aan te wenden voor de loonbetaling.

Doe tijdig loonaangifte

Zorg dat u de loonaangifte voor de komende periodes op tijd indient. U hebt verschillende mogelijkheden als het gaat om uitstel van belastingbetaling, ten aanzien van de opgelegde loonheffingsaanslagen.

Pas op met ontslag!

Vraag voor uw medewerkers geen ontslag aan wegens bedrijfseconomische redenen. Dit geldt in ieder geval voor de periode van 18 maart t/m 31 mei 2020. Dit wel doen leidt ertoe dat u bij de eindafrekening gekort wordt op de subsidie. Daarbij berekent het UWV een 50% opslag over de loonsom van de ontslagen medewerkers. In de praktijk komt het er derhalve op neer dat u in de betreffende periode én uw (ex)medewerker loon hebt moeten uitkeren én een boete betaalt aan het UWV. Per saldo schiet u er binnen de NOW periode dus niets mee op als u toch besluit ontslag aan te vragen. Hebt u na 18 maart een ontslagaanvraag gedaan? Dan kunt u deze binnen 5 werkdagen na indiening alsnog intrekken.

Wel is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden te beëindigen. Daarvoor ondertekenen en u en uw medewerker een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Ook blijft het mogelijk om medewerkers te ontslaan op diverse andere gronden of hen te laten gaan als een tijdelijke arbeidsovereenkomst ten einde komt. Het is verstandig om hierover vooraf advies in te winnen. Niet alleen vanwege eventuele juridische gevolgen, maar ook omdat u ten aanzien van de NOW subsidie er baat bij hebt om de loonsom in de NOW periode zoveel mogelijk gelijk te houden aan de bij de aanvraag overlegde loonsom van januari 2020, vermenigvuldigd met 3.

Voer een controleerbare administratie

Tot 5 jaar na de vaststellingsdatum kan om inzage in uw administratie gevraagd worden. Als u niet aan deze verplichtingen voldoet – of als u niet voldaan heeft aan het doel van de NOW – kan de subsidievaststelling gewijzigd of ingetrokken worden.

Informeer het UWV over wijzigingen

U dient het UWV ervan op de hoogte te stellen als er zich binnen uw organisatie zaken voordoen die van belang kunnen zij voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Op verzoek zult u ook gedurende 5 jaar na de subsidieperiode inzage moeten verschaffen in uw boekhouding en gestelde vragen moeten beantwoorden.

Doe tijdig een opgaaf van uw definitieve omzetdaling

Binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode moet u een opgaaf van de definitieve omzetdaling indienen. Boven een nog nader te bepalen grens zult u bij deze opgaaf een accountantsverklaring moeten bijvoegen.

Als u van uw gemeente loonkostensubsidie ontvangt (volgens de Participatiewet), hebt u jegens de gemeente een meldingsplicht ten aanzien van de toegekende NOW subsidie.

Houd uw loonsom zoveel mogelijk op peil

U heeft de inspanningsverplichting om de loonsom over maart t/m mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden met de loonsom van januari 2020 (of bij uitzondering november 2019).

Tip: Het is verstandig om al direct de loonsom over de maand maart te vergelijken met de loonsom van januari 2020. Ziet u dat de loonsom lager uitvalt, dan loopt u bij de eindafrekening het risico (fors) te moeten terugbetalen. Valt de loonsom hoger uit, dan leidt dit niet tot een verhoging van de reeds toegekende subsidie.

Betaal flexwerkers gewoon door als dat mogelijk is

Let op: de NOW subsidie is er met nadruk ook om medewerkers met flexcontracten regulier door te betalen. Besluit u hiervan af te zien, dan leidt dit vrijwel automatisch tot een daling van de loonsom en dus tot een achteraf (mogelijk fors) lagere subsidie. In voorkomende gevallen kan het voor u verstandig zijn om wél te besparen op loonkosten. Vraag hierover altijd advies, zodat uw adviseur vooraf een berekening kan maken.

Maak een liquiditeitsprognose

Houd er rekening mee dat het aan u toegekende subsidiebedrag lager kan uitvallen bij de definitieve vaststelling. In combinatie met eventueel gedane aanvragen tot uitstel van belastingbetaling kan dit leiden tot een onoverzichtelijke situatie van toekomstige inkomsten en uitgaven. Wij adviseren u een betrouwbare liquiditeitsprognose te maken, zodat u een helder overzicht heeft.

Lees meer over impact op de liquiditeit in het volgende bericht


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?