Skip to main content

Governance in het publiek domein versterken

De vraag naar verantwoording en transparantie in het publiek domein groeit. Nut en noodzaak van ‘checks and balances’ worden steeds sterker gevoeld en er is een groeiend besef dat je met een goede inrichting van de governance onderlinge samenhang van sturing, (financiële) beheersing en toezicht kunt waarborgen. Hoe processen voor governance in het publiek domein het meest effectief en efficiënt in te richten is complex. Je hoeft zeker niet voor alles het wiel opnieuw uit te vinden, maar het blijft maatwerk.

Wat werkt voor jouw organisatie? Met welke inrichting behaal jij het meeste voordeel? We denken met je mee. Bel of mail ons.

Sterker wordende governance in het publiek domein

Overheidsinstanties en andere publieke organisaties hebben in de afgelopen jaren flinke stappen gezet om burgers en andere belanghebbenden meer inzicht te geven in hun beleid en financiële uitgaven. Dit deden en doen ze onder andere door het openbaar maken van beleidsdocumenten, begrotingen en jaarrekeningen, maar ook met openbare consultaties en interactieve platforms.

Enerzijds komt dit voort uit wet- en regelgeving, zoals de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), en een Algemene Rekenkamer die nauwlettend controleert en rapporteert. Anderzijds zijn daar maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van digitale technologieën en een groeiende burgervraag naar openheid en participatie.

Governance is meer dan delen van cijfers

Hebben we het over governance in het publiek domein, dan gaat dit verder dan een inkijk in beleid en cijfers. Het draait om openheid van zaken in de breedste zin van het woord. Dus ook over het delen van resultaten, positief dan wel negatief, en over het onder ogen zien en leren van ervaringen. Alleen dan kunnen transparantie en verantwoording écht pijlers zijn voor betrouwbaar, efficiënt en effectief bestuur.

Bouwen aan sterke governance in het publiek domein

Governance in het publiek domein wordt steeds complexer. Digitalisering, decentralisatie en veranderingen in maatschappelijke verwachtingen vragen steeds weer om nieuwe processen en/of vormen van toezicht en controle. Hoe pas je jouw beleid, processen en organisatie daarop aan? Oplossingen kun je onder meer vinden in:

  • Creëren van een open organisatiecultuur
  • Digitale mogelijkheden benutten voor toegang tot informatie
  • Stakeholders actief betrekken in besluitvorming
  • Periodiek evalueren met externe audits

 

Maar het precieze antwoord is maatwerk en vraagt om duidelijke doelen en een helder plan. En daarvoor zetten we onze kennis en ervaring en ons netwerk graag in. Want wie heeft gezegd dat je governance in het publiek domein alleen moet aanvliegen? Twee weten altijd meer dan één.Ontdek ook onze andere publieke thema’s en diensten.

Laat governance ook in jouw voordeel werken

Ontdekken wat je het beste kunt controleren en meten? Hoe je jouw resultaten helder kunt communiceren? En hoe je jouw organisatie met openheid van zaken kunt versterken? Bel of mail ons.