Skip to main content

Toegankelijke en betaalbare zorg

De kosten van en (werk)druk op de zorg stijgen jaar na jaar. En met het oog op demografische ontwikkelingen zal die stijgende lijn alleen maar doorzetten. Steiler zelfs. De vraag neemt dus toe, maar personeel is schaars. Hoe houd je kwaliteit dan overeind en kun je toegankelijke en betaalbare zorg blijven bieden?

Een hapklare oplossing is er niet. Die hangt af van vele factoren en is per regio en vakgebied anders. Wil je graag eens gebruikmaken van de blik van een buitenstaander, onafhankelijk maar wel met kennis, ervaring en nuchter logisch verstand? Bel of mail ons.

De uitdagingen voor toegankelijke en betaalbare zorg

Toegankelijke en betaalbare zorg is een fundamenteel streven binnen het Nederlandse zorgstelsel. Iedere burger, ongeacht achtergrond of inkomen, moet de zorg kunnen ontvangen die hij nodig heeft, tegen kosten die hij kan dragen. Dit gaat om medische zorg maar ook preventie, geestelijke gezondheidszorg en sociale zorg. Er zijn op dit moment echter nogal wat ontwikkelingen in ons land, die van deze toegankelijkheid en betaalbaarheid een steeds grotere uitdaging maken:

Mensen worden gemiddeld ouder en de gemiddelde leeftijd van onze bevolking stijgt. Hierdoor ontstaat meer vraag naar gezondheidszorg. Dit leidt tot hogere kosten en er zijn meer handen nodig.

De gezondheidszorgsector kampt met een tekort aan ruimte, middelen en personeel. Dit kan leiden tot lange wachtlijsten en beperkte toegang tot zorg.

De kosten van gezondheidszorg blijven stijgen, onder andere door hogere prijzen van technologische vooruitgang, medische benodigdheden en geneesmiddelen en hogere lonen voor zorgpersoneel.

Oplopende kosten van premies en eigen bijdragen zijn niet voor alle burgers te betalen.

Hoewel technologische vooruitgang de zorg kan verbeteren, kan het ook de kosten verhogen. Nieuwe behandelingen en apparatuur zijn vaak kostbaar. En als het gaat om e-health en digitale zorgverlening is nog veel digitale ongelijkheid onder burgers merkbaar.

Er is een groeiende erkenning van het belang van geestelijke gezondheidszorg, maar deze diensten zijn vaak (nog) ondergefinancierd. Er is daardoor minder aanbod dan vraag, wat resulteert in wachtlijsten en/of afkalving van kwaliteit.

Er is meer nadruk op preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit is echter kostbaar en vraagt om meer handen.

Een meer diverse bevolking kan leiden tot nieuwe uitdagingen in de zorg, zoals belemmerende taalbarrières en culturele verschillen in zorgpraktijken.

Zo draag je actief bij aan toegankelijke en betaalbare zorg

Zorg toegankelijk en betaalbaar houden is ook essentieel voor jouw organisatie. Je kunt hier actief aan bijdragen met bijvoorbeeld:

Preventie mag dan kostbaar zijn en om personeel vragen, het helpt om op korte én lange termijn de vraag naar en kosten van gezondheidszorg te verminderen. Investeer daarom actief in preventieprogramma’s.

Investeer in activiteiten die digitale ongelijkheid verkleinen en voorkomen, zoals trainingen en programma’s voor digitale vaardigheden. Met digitale zorg kun je namelijk een deel van de zorgverlening efficiënter en met minder handen laten verlopen.

Het aantrekken en behouden van zorgpersoneel vereist investeringen in opleiding, goede arbeidsvoorwaarden en een gezonde werkomgeving.

Zorg is niet alleen een kwestie van instellingen. Betrek de gemeenschap bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

Een brug slaan van beleid naar concrete actie

Iedere organisatie in het publiek domein heeft een rol te spelen in het werken aan toegankelijke en betaalbare zorg. Het vereist strategie, aanpassingsvermogen en leiderschap. Wees de brug tussen beleid en actie en laat ons jou daarbij helpen. Of het nou gaat om advies over beleidsvorming, implementatie of programmabeheer, jij kunt rekenen op ons netwerk en onze ruime kennis van en ervaring met het publiek domein. Laten we samen een duurzamer zorgstelsel realiseren.Ontdek ook onze andere publieke thema’s en diensten.

Van beleid naar actie – een brug bouwen voor kwalitatieve zorg

Hoe houd je kwalitatieve hoogwaardige zorg overeind en toegankelijk? Wat is effectief beleid? Hoe implementeer je dit? En met wie kun je samenwerken? Bel of mail ons.