Skip to main content

Privacy Statement Stolwijk Publiek Advies

Stolwijk Publiek Advies, gevestigd aan Mercurion 3, 6903 PX te Zevenaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doordat jij bepaalde persoonsgegevens met ons deelt, kunnen wij jou de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening bieden. De persoonsgegevens vertellen iets over jou, of zijn te herleiden naar jou als persoon. Stolwijk Publiek Advies laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gegevens die Stolwijk Publiek Advies verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar wij vragen jou alleen om gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Op basis van welk doel en welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Stolwijk Publiek Advies verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

  • Om onze diensten aan jou te kunnen bieden
  • Het reageren op een vacature
  • Berichtgeving inzake een (lopende) sollicitatieprocedure
  • Het deelnemen aan een kennissessie of training
  • Het versturen van nieuwsbrieven of mailingen
  • Het analyseren en verbeteren van onze website

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van het vastgestelde doel verwerkt Stolwijk Publiek Advies de volgende persoonsgegevens: aanhef, voorletters, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum vitae, motivatiebrief, titulatuur, geanonimiseerd IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Daarnaast verwerkt Stolwijk Publiek Advies in enkele gevallen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, namelijk jouw Burgerservicenummer (BSN).

Bewaartermijn

Stolwijk Publiek Advies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stolwijk Publiek Advies deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stolwijk Publiek Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stolwijk Publiek Advies slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Cookies

Stolwijk Publiek Advies maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stolwijk Publiek Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stolwijkpubliekadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Stolwijk Publiek Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stolwijk Publiek Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stolwijkpubliekadvies.nl.

Toepassing

Deze privacy statement is van toepassing op Stolwijk Publiek Advies en alle andere entiteiten die deel uitmaken van het Stolwijk Kennisnetwerk.

Wijzigingen aan dit privacy statement

Stolwijk Publiek Advies kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Je kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om dit privacy statement van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.