Maak je keuze

Onze Corona Helpdesk geeft bruikbaar & actueel advies tijdens de Corona crisis

Direct hulp nodig? 0314-369111

Hoe ondersteunt Stolwijk Kennisnetwerk je tijdens de Corona crisis?

 • De Corona Helpdesk helpt en adviseert

  Onze actueel geïnformeerde specialisten beantwoorden tijdens de Corona crisis je vragen en komen zo nodig direct in actie

 • Actuele nieuwsvoorziening, ook via nieuwsbrief

  Onderaan deze pagina tref je actuele berichtgeving. Schrijf je in voor onze Corona Nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte

 • Adviezen en tips

  Op deze pagina tref je belangrijke adviezen en tips. Daarmee willen wij je helpen tijdig de juiste beslissingen te nemen

Actuele info over corona steunmaatregelen

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je in enige mate moeite hebt alle regelingen goed te duiden. Om je te helpen alle mogelijkheden te benutten en kansen te verzilveren, zetten wij hieronder alle ins en outs rondom de corona maatregelen voor je uiteen. Als je hulp nodig hebt, staat onze Corona Helpdesk voor je klaar.

Ondernemers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december 2021 de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Maximaal op te geven omzetverlies van 90% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt). Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De voorwaarden om voor NOW5 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4. Hieraan is bij NOW5 toegevoegd dat de subsidieregeling ook van toepassing is voor starters. Dit zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart zijn.

De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Interessante Links:

Laatste update: 24 december 2021

(Zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden kunnen een beroep doen op ondersteuning, zoals:

 • advies over ondernemen;
 • begeleiding naar ander werk;
 • hulp bij terugbetalen financiële steun of (dreigende) schulden.

Met deze checklist kun je eenvoudig controleren voor welke steun je in aanmerking kunt komen.

Interessante links:

 

Heb je financiële steun gekregen om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW, TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling. Veel regelingen zijn sinds 1 oktober 2021 gestopt. Sommige regelingen moet je (deels) terugbetalen en eventuele belastingschuld moet je aflossen.

Interessante links:

In verband met de recente ontwikkelingen betreffende de coronacrisis heeft het kabinet besloten het bijzonder uitstel van betaling, zoals we dat de afgelopen periode hebben gekend, automatisch te verlengen tot 1 januari 2022. Ondernemers die niet eerder bijzonder uitstel hebben aangevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen opnieuw bijzonder uitstel aanvragen. Wij zetten de hoofdlijnen voor je op een rij.

 • Er geldt een nieuw verlengd uitstel van betaling van belastingen die betaald dienen te worden in de periode 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2022.
 • Had je eerder (verlengd) bijzonder uitstel tot 1 oktober 2021? Dan wordt dit uitstel automatisch verlengd tot 1 januari 2022.
 • Had je nog geen bijzonder uitstel van betaling dan wel was dit al voor 1 oktober 2021 verlopen? Zorg voor een nieuw verzoek, deze kan ingediend worden t/m 31 januari 2022
 • Neem in het verzoek op dat:
  • de betalingsproblemen nog steeds hoofdzakelijk voortvloeien uit de coronacrisis
  • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn
  • de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip zijn opgelost
  • de onderneming levensvatbaar is
 • Is de belastingschuld op het moment van indienen lager dan € 20.000? Dan volstaat een eigen verklaring.
 • Is de belastingschuld op het moment van indienen hoger dan € 20.000? Dan is een verklaring van een derde-deskundige vereist
 • De betalingsregeling omvat de totale schuld waarvoor tot 1 februari 2022 bijzonder uitstel is verleend en blijft ongewijzigd (aflossing in 60 maanden vanaf 1 oktober 2022 tot uiterlijk 1 oktober 2027).
 • In geval van samenloop van uitstel van betaling en voorgenomen dividenduitkeringen neem vooraf contact op met uw belastingadviseur.
 • Daarnaast blijft het lage tarief van de invorderingsrente nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Interessante links:

Laatste update: 29 november 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 100%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. Het kabinet trekt € 1,2 miljard extra uit voor deze regeling.

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021:

 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% of meer omzetverlies in het vierde kwartaal (Q4 2021).
 • De verwachte omzet in het vierde kwartaal (Q4 2021) wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen.
 • Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK kunnen als referentiekwartaal kiezen voor:
  • het eerste volledige kwartaal na inschrijving; of
  • Q3 2020.
 • Het subsidiepercentage van TVL Q4 2021 is 100%.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal is € 550.000 voor mkb en € 600.000 voor niet-mkb.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland. Die vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen.
 • Voorwaarde is wel dat de onderneming of groep verbonden ondernemingen tussen maart 2020 en 31 december 2021 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten heeft ontvangen.
 • Met de eerder ontvangen subsidiebesluiten kan een onderneming controleren hoeveel subsidie tussen maart 2020 en 31 december 2021 is toegekend. De TVL valt onder het Europese steunkader paragraaf 3.1 voor ondersteuning van de economie vanwege de Covid-19 uitbraak. Het steunkader staat op het subsidiebesluit vermeld.
 • RVO maakt alle toegekende subsidies na vaststelling openbaar.

Interessante links:

Laatste update: 24 december 2021

De regeling is gesloten per 1 oktober 2021, aanvragen is niet meer mogelijk.

Wel kan, onder voorwaarden, via de eigen gemeente een beroep gedaan worden op het reguliere vangnet van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Interessante links:

TOA-krediet voor (her)start of aanpassing bedrijfsactiviteiten

Sommige door de Coronacrisis getroffen ondernemers zullen alleen hun bedrijven kunnen voortzetten als bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. Het moet gaan om mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn. Het belangrijkste doel van het TOA-krediet is om bedrijven in staat te stellen om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de (her)start of aanpassing van de bedrijfsactiviteiten.

Het TOA krediet bedraagt maximaal €100.000,- en kan desgewenst (voor maximaal 30% van het krediet) in de vorm van achtergesteld vermogen worden verstrekt. Het krediet kan gebruikt worden voor werkkapitaal, benodigde activa voor de herstart en voor de juridische en begeleidingskosten (tot een maximum van € 35.000) die gepaard gaan met een WHOA-traject.

Het TOA krediet is niet bedoeld voor financiering van crediteurenakkoorden. Of voor herfinanciering van bestaande kredieten.

Verleende TOA-kredieten hebben een maximale looptijd van 6 jaar en kennen een lagere rente dan marktconform (2,5% voor het werkkapitaal en 5,25% voor evt. component achtergesteld vermogen). Voor het TOA-krediet heeft het kabinet € 200 miljoen vrij gemaakt. De uitvoering hiervan is belegd bij Qredits. Het TOA-krediet is aan te vragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 bij Qredits.

Gebruikelijk loon

 • Lager gebruikelijk loon voor 2021 mogelijk:
  • Omzet 2021 wordt vergeleken met omzet 2019.
  • Toegangsdrempel voor minimum omvang van omzetverlies zoals gebruikelijk bij andere coronasteunmaatregelen, zoals de TVL.
  • Open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

Urencriterium

 • Ondernemer moet van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 ten minste 24 uren p.w. aan de onderneming hebben besteed (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid).
 • Vanaf 1 juli 2021 tellen alleen de uren mee, die ondernemers daadwerkelijk aan hun ondernemingen besteden.

Reiskostenvergoeding

 • Tot 1 januari 2022 kunnen de vóór 13 maart 2020 toegekende vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.Vanaf 2022 wordt zal naar verwachting een vergoeding van € 2,- per dag thuiswerken, als gerichte vrijstelling mogelijk zijn. Meer informatie >>

Vrije ruimte

 • Wordt in 2021 verruimd, deze vrije ruimte bedraagt voor de eerste € 400.000 van de loonsom 3%. Lees hier meer. 

Thuiswerkvergoeding

Laatste update: 29 november 2021
 • Culturele sector
  Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.
 • Sportsector
  Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.
 • Evenementen
  Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt t/m 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde. Het kabinet reserveert hier € 10 miljoen extra voor.De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen, wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Hier reserveert het kabinet € 5 miljoen extra voor. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.
 • Overige regelingen
  • Het is nog niet bekend of de regelingen Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden worden verlengd.
  • Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Interessante links:

Laatste update: 29 november 2021
 • Tijdelijke subsidieregeling voor kosteloze online scholingsactiviteiten en ontwikkeladvies.*
 • Voor ieder tot pensioensgerechtigde leeftijd, incl. zzp-ers/ondernemers, met of zonder werk.
 • Loket is open sinds 01-12-2020.

* subsidieplafond voor ontwikkeladvies momenteel bereikt. 

Interessante links:

Deze regeling is gesloten per 1 oktober 2021, aanvragen is in principe niet meer mogelijk.

Let op: een aantal gemeenten bieden nog ondersteuning vanuit deze regeling. Vraag dit na bij uw eigen gemeente.

Interessante links:

Onze specialist(en)

Onze Corona Helpdesk adviseert je en onderneemt zo nodig direct actie

Als ondernemer of bestuurder sta je voor een grote uitdaging in deze crisistijd. Nu de regering verregaande maatregelen genomen heeft, vraagt dit het uiterste van veel ondernemers. Stolwijk Kennisnetwerk heeft een Corona Helpdesk geformeerd, gevormd door zes specialisten op het gebied van accountancy, fiscaliteit en personeelszaken (HR). Hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen tref je op deze pagina. Zij zijn actueel op de hoogte en direct bereikbaar voor hulp of advies.

Het is goed om te weten dat deze specialisten niet alleen staan. Zij worden achter de schermen geholpen door zo’n 175 zeer diverse professionals, die à la minute in actie komen om oplossingen te vinden voor de grootst mogelijke vraagstukken en uitdagingen.

Steeds actueel

Wij stellen alles in het werk om de informatie op deze pagina – en de hieruit voortvloeiende artikelen en pagina’s – zo actueel mogelijk aan u te presenteren. De overheid zal in de loop van de Corona crisis aanvullende maatregelen en keuzes bekendmaken. Deze zijn mogelijk van invloed op uw situatie. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Nieuwsoverzicht

Onderaan deze pagina tref je een nieuwsoverzicht met verwijzingen naar de meest actuele berichtgeving rondom de Corona crisis.

Nieuws in je mailbox ontvangen?

Je kunt je inschrijven voor onze Corona e-mail nieuwsbrief. Dan ontvang je de meest actuele verwijzingen, tips en adviezen automatisch in je mailbox.

Corona Nieuws & Tips

Blijf actueel op de hoogte rondom de Corona crisis

Meer informatie

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kun je de volgende websites raadplegen:

Disclaimer

Op deze webpagina en in de nieuwsberichten verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover deze webpagina juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor je concrete situatie. De inhoud van deze webpagina is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.