Skip to main content

In vier stappen naar een gedegen waardebepaling

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfswaardering?

 • Grondig en professioneel
  Goed weten welke stappen je moet zetten. Met als eerste punt op de agenda: het verzamelen van alle informatie.
 • Alle factoren meegewogen
  Weten dat waarde en prijs twee verschillende dingen zijn. We wegen alle factoren mee en komen zo tot een reële bedrijfswaardering.
 • Waarderingsrapport
  Met de inzichten uit ons waarderingsrapport kom je beslagen ten ijs. Ook in discussies met potentiële koper(s) over de hoogte van biedingen/waarderingen.

Wat komt er kijken bij het bepalen van de waarde van een bedrijf?

Wens je een waardebepaling van een bedrijf, dan wil je dat alle factoren zijn meegewogen. Dat we futureproof methodes hebben gebruikt en de bepaling uitvoerig en helder is onderbouwd. Dan weet je immers wat je echt gaat kopen of verkopen. Als Register Valuators zetten we de volgende stappen met jou.

Stappenplan

De eerste stap bij het waarderen van een onderneming is het verzamelen van alle benodigde informatie. Om de waarde nauwkeurig vast te kunnen stellen, hebben we de juiste gegevens nodig. Denk aan financiële prestaties, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen, begrotingen, strategische plannen, toekomstverwachtingen en branche-informatie. Zo creëren we een informatiepakket dat doorgaans bestaat uit:

 • Onderneming
  • Activiteiten
  • Belangrijke klanten en leveranciers
  • Kritische succesfactoren
  • Juridische structuur
  • Personeels- en organisatiestructuur
 • Markt
  • Relevante marktontwikkelingen
  • Concurrentieanalyse
  • Klanten
  • Kansen en bedreigingen
 • Historische financiële informatie
  • Jaarrekeningen
  • Managementrapportages
  • Analyses van afwijkingen ten opzichte van begrotingen
  • Fiscale situatie
  • Overige bijzonderheden
 • Toekomstige financiële informatie
  • Begroting komende jaar
  • Financiële projecties (meerjarenprognoses)
  • Ondernemingsplannen
 • Diversen
  • Relevantie contracten
  • Mogelijke juridische claims

Voor een nauwkeurige waardebepaling is een grondige analyse van jouw onderneming essentieel. We nemen alle belangrijke aspecten uit het verleden en heden hierin mee. Het resultaat is een helder rapport waarin ook de toekomstverwachtingen een prominente plaats innemen. De prognoses stellen we op in nauwe samenwerking met jouw management en aandeelhouders. Uiteraard bewaken we te allen tijde onze objectiviteit en onpartijdigheid.

Het vaststellen van de waarde van jouw bedrijf is geen eenvoudige taak. Het is niet simpelweg een kwestie van berekeningen maken. Hoewel ‘harde’ gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol spelen bij de waardeanalyse, passen we verschillende waarderingsmethoden toe. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van de specifieke situatie:

 • Discounted Cash Flow (DCF)

De contante waarde van toekomstige operationele vrije kasstromen minus de marktwaarde van het vreemd vermogen.

 • Adjusted Present Value (APV)

Een variant op de DCF-methode, waarbij we het belastingvoordeel als gevolg van de renteaftrek op vreemd vermogen apart inzichtelijk maken.

 • Verbeterde Rentabiliteitswaarde (RW)

De waarde op basis van de rentabiliteit van een onderneming, gecorrigeerd voor oneigenlijke baten en lasten en rekening houdend met een normatieve vermogensstructuur.

 • Intrinsieke Waarde (IW)

Zichtbaar eigen vermogen, volgens de balans aangepast voor over- of onderwaardering van activa en passiva (zoals stille reserves in gebouwen, onderhanden werk, vrijval van voorzieningen en belastinglatenties).

 • Liquidatiewaarde (LW)

Waarde van te verkopen activa minus af te wikkelen schulden en verplichtingen.

 

SWOT-analyse

Minstens zo belangrijk in ons waarderingsrapport is de SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats). Hierin brengen we de sterke en zwakke punten van jouw onderneming en de kansen en bedreigingen in de markt in kaart. We belichten onder andere het verdienmodel en het onderscheidend vermogen van jouw onderneming, wat bijdraagt aan een betere onderbouwing van de toekomstverwachtingen.

Waardebepaling én onderbouwing

We begrijpen dat het niet alleen gaat om het eindresultaat, maar ook om de onderbouwing ervan. Daarom gaan we verder dan alleen het bepalen van de waarde. We zorgen ook voor een heldere en uitvoerige onderbouwing. Het hele proces is afgestemd op jouw specifieke situatie. In voorkomende gevallen toetsen we de gekozen waarderingsmethode bovendien aan een market/multiple methode, waarbij we het bedrijf vergelijken met andere marktspelers. En we kijken naar betaalde overnameprijzen bij vergelijkbare transacties.

Je krijgt van ons een gedetailleerd en transparant waarderingsrapport. Hierin staan de uitgangspunten, het risicoprofiel van de onderneming en de waardebepaling. Dit geven we doorgaans weer met de volgende onderdelen:

 • Achtergrond van de opdracht
 • Historie en object van waardering
 • Positie van de onderneming en markt
 • Financiële analyse
 • Waarderingsmethode en vermogenskosten
 • Uitgangspunten voor de prognose
 • Waardeberekening
 • Bijlagen

Weten wat de waarde van jouw bedrijf is?

Voor een goed onderbouwde waardering, neem contact met ons op.