Skip to main content

Klachtenregeling Vitacon Luteijn

Betrokken relaties met werkgevers en medewerkers en jouw tevredenheid over onze samenwerking zijn voor ons essentieel. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ben je onverhoopt toch niet tevreden? Laat het ons zo snel mogelijk weten. We nemen je opmerkingen zeer serieus en werken graag samen met jou aan een passende oplossing; snel, deskundig en doelgericht.

Wat te doen bij een klacht?

Persoonlijk contact, telefonisch of live, werkt vaak het beste voor het komen tot een oplossing. Wij vragen je daarom ons te bellen in geval van een klacht. We plannen dan samen een afspraak in voor telefonisch of fysiekoverleg.

Betreft je klacht een persoon, dan raden we aan om de situatie eerst te bespreken met de betreffende persoon en om samen te proberen tot een oplossing te komen. Lukt of wil je dit pertinent niet? Neem dan contact op met onze interne kwaliteitsbewaker Erwin Voskamp via arbo@vitaconluteijn.nl. Komen jullie er alsnog niet uit, dan dien je een formele klacht in.

Hoe dien je een formele klacht in?

Om het indienen van een formele klacht voor jou zo eenvoudig mogelijk te houden, kun je jouw melding mailen naar arbo@vitaconluteijn.nl.

Om de klacht in behandeling te kunnen nemen ontvangen we graag:

 • Of je werkgever of medewerker bent
 • Bedrijfsnaam van de werkgever
 • Je persoonlijke naam
 • Je adres
 • Je telefoonnummer
 • Een duidelijke beschrijving van de klacht met vermelding van betrokkene(n), gedraging, dagtekening en klachtwaardigheid

Je ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van ons. Hierin geven we aan:

 • Afhandelingstermijn
 • Verdere procedure
 • Contactpersoon
 • Of je de mogelijkheid hebt om te worden gehoord of hiervan af te zien

Klacht wel of niet in behandeling?

Ontvangen we een klacht die bestemd is voor een andere (bevoegde) instantie, dan sturen wij deze door met jou als klager in cc. Als we niet in staat of gerechtigd zijn om de klacht door te sturen, dan sturen we deze naar je retour.

Let op! We kunnen een klacht niet in behandeling nemen als:

• Deze gaat over beroepsmatig handelen langer dan 3 jaar geleden na constatering of 6 jaar voor indiening van de klacht
• Volledige informatie ontbreekt (ondanks ons verzoek aan jou)

Als we jouw klacht niet in behandeling kunnen nemen, dan informeren we je daarover uiterlijk binnen 4 weken.

Niet eens met werkhervatting, aangepast werk of medisch inhoudelijke beoordeling?

Niet eens met: Werkhervatting/aangepast werk

Ben je het als werkgever of werknemer niet eens bent met de (volledige) hervatting van (aangepast) werk? Je kunt online een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Niet eens met: Medisch inhoudelijke beoordeling

Ben je het niet eens zijn met de inhoudelijke medische beoordeling van de bedrijfsarts? Laat het je bedrijfsarts weten.

Second opinion aanvragen

Je kunt als je het niet eens bent met een medisch inhoudelijke beoordeling als medewerker een second opinion aanvragen. Een werkgever kan dit niet. Nadat je een second opinion hebt aangevraagd, moet je de adviezen van de behandelend bedrijfsarts opvolgen totdat je de terugkoppeling van de second opinion ontvangt.

De bedrijfsarts bij wie je een second opinion aanvraagt geeft alleen medisch en persoonlijk advies. Hij/zij adviseert niet over de verzuimbegeleiding.

Je behandelend bedrijfsarts beslist uiteindelijk in hoeverre het resultaat van de second opinion wordt meegenomen in diens advies. Kosten verbonden aan de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

 

Onderzoek naar een klacht

Jouw klacht wordt binnen Vitacon Luteijn onderzocht door de klachtverantwoordelijke (klachtbehandelaar). Dit is altijd iemand anders dan degene waarop jouw klacht betrekking heeft. Zo kun je rekenen op onafhankelijk onderzoek en een onafhankelijke beoordeling.

Wie de klachtverantwoordelijke voor jouw klacht wordt is verder afhankelijk van waarop jouw klacht betrekking heeft. Hierbij onderscheiden we:

 • Tekortkomingen van leveranciers
 • Tekortkomingen tijdens uitvoering van werkzaamheden
 • Klacht van klanten
 • Tekortkomingen in het kwaliteitssysteem
 • Verbetervoorstellen/ideeën

We onderzoeken een klacht op basis van hoor en wederhoor. Daarbij nemen we eerst contact op met de indiener van de klacht en daarna met de persoon waarop de klacht betrekking heeft. Dit om een volledig beeld te kunnen vormen van de achtergrond van de klacht en de mogelijke oplossing voor de verbetering van onze dienstverlening.

Beoordeling van een klacht

Na gedegen onderzoek beoordeelt de onafhankelijke klachtverantwoordelijke jouw klacht. Daarbij bepalen we of de klacht terecht is en of deze mogelijkheden biedt voor verbetering van onze dienstverlening. Vervolgens bepalen we welke verbetermaatregelen we redelijkerwijs kunnen treffen en op welke termijn.

Beslissing over een klacht

De beslissing over de klacht en het vervolg hierop baseren we op het onderzoek van de klacht. We laten je de uitkomst schriftelijk weten uiterlijk 8 weken nadat je onze ontvangstbevestiging van de klacht hebt ontvangen. Jij en de klachtverantwoordelijke kunnen deze termijn met maximaal 4 weken opschorten. Mocht de klachtverantwoordelijke hiervoor kiezen, dan laten we je dit schriftelijk weten.

Bij de beslissing vermelden we conclusies, of de klacht gegrond is en welke verbetermaatregelen we al hebben getroffen of nog moeten/willen treffen.

Mochten we niet direct verbetermaatregelen kunnen treffen, dan nemen we deze maatregelen op als actiepunt in ons kwaliteitsplan. Dit plan en de acties monitoren we onder andere met audits. Zo borgen we de uitvoering van maatregelen.

Fasering en doorlooptijd van klachtafhandeling

In de afhandeling van een klacht onderscheiden we een aantal fases en termijnen:

 1. Indienen klacht
 2. Ontvangstbevestiging klacht > 2 week
 3. Onderzoek, beoordeling en beslissing klacht > 8 weken
 4. Maximaal uitstel > 4 weken

De totale maximale doorlooptijd is dus 14 weken.

Niet eens met klachtafhandeling?

Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht? Dien binnen een maand na de uitspraak schriftelijk bezwaar in bij Jeroen Kremer, Directeur Preventie & Verzuim van Vitacon Luteijn, via j.kremer@vitaconluteijn.nl. Je ontvangt van ons een uitnodiging om je bezwaar mondeling toe te lichten. Vervolgens krijg je binnen 4 weken schriftelijk terugkoppeling over de uitspraak over je bezwaar. Mocht je het niet eens zijn met die uitkomst, dan is er het klachtreglement van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL). Meer over OVAL en de geschillencommissie vind je op www.oval.nl.

Heeft jouw klacht betrekking op een aanstellingskeuring en vind je dat deze niet afdoende is behandeld? Meld je klacht dan bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) via de CKA-pagina van de Sociaal-Economische Raad.

Ben je ontevreden over de afhandeling van een klacht over gedrag of handelen van een bedrijfsarts? Dan kun je een klacht indienen bij en via de website van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.