Skip to main content

Privacy Statement Stolwijk Kennisnetwerk

Algemeen

Deze verklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door Stolwijk Kennisnetwerk. Stolwijk KeldermanStolwijk PhilipsenVitacon LuteijnTLA AdviesStolwijk vanWijk, Stolwijk PietersBerg en Stolwijk Publiek Advies vormen samen Stolwijk Kennisnetwerk. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op verschillende gebieden. Bekijk hiervoor het privacy statement van elke entiteit.

Stolwijk Kennisnetwerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stolwijk Kennisnetwerk
Terborgseweg 25b
7001 GM DOETINCHEM
0314 369111
info@stolwijkkennisnetwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stolwijk Kennisnetwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de soort dienstverlening verwerken:

 • Voorletter(s)
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Titulatuur
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling
 • Functie
 • Datum indiensttreding
 • Polisnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Lidmaatschapsnummer RB of NB
 • Factuurbedrag
 • KvK nummer
 • BTW nummer

 Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Stolwijk Kennisnetwerk kan afhankelijk van de soort dienstverlening de volgende gevoelige of bijzondere persoonsgegevens van u verwerken:

 • Salarisgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Schulden
 • Lasten
 • Bezittingen
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheidsgegevens
 • Wel of niet ziek
 • BSN
 • Kopie ID-bewijs

Op grond van de Wwft kunnen wij verplicht zijn onze klanten en de UBO te identificeren en te verifiëren. Om die reden vragen wij dan van u om een kopie van uw ID-bewijs. Omdat er geen verplichting bestaat om hierbij het BSN vast te leggen maken wij dit nummer zwart. Ook in alle andere gevallen verwerken wij uw BSN alleen indien hiervoor een noodzaak bestaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stolwijk Kennisnetwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.
 • Nieuwe klanten of de UBO te kunnen identificeren en verifiëren
 • De overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de accountantscontrole van de jaarrekening, het opstellen van een samenstellingsverklaring, het geven van advies over overnames of fusies en het geven van fiscale adviezen over bijvoorbeeld echtscheiding, pensioen, bedrijfsoverdracht familieconcern/estate planning en aan personen die in het ene land werken en die in een ander land belastingaangifte moeten doen
 • De factuur te kunnen verzenden of incasseren
 • Klachten te kunnen afhandelen
 • Kennissessies te organiseren en PE punten te kunnen toekennen
 • Nieuwsbrieven te verzenden

De grondslag voor deze verwerking is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. In het geval van een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een kennissessie is de grondslag het gerechtvaardigd belang van Stolwijk Kennisnetwerk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stolwijk Kennisnetwerk deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stolwijk Kennisnetwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Stolwijk Kennisnetwerk uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Stolwijk Kennisnetwerk slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stolwijk Kennisnetwerk maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht op inzage van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heeft u het recht hiervan een afschrift te ontvangen.

Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Stolwijk Kennisnetwerk worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. U dient zich vooraf te legitimeren.

Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie of verwijdering

U heeft het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.

Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien u de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stolwijk Kennisnetwerk en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat bij ons een verzoek kunt doen om persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stolwijk Kennisnetwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stolwijk Kennisnetwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@stolwijkkennisnetwerk.nl.

Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kunt u zich tot ons wenden. Wij zullen de klacht afhandelen volgens onze klachtenregeling. U kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Stolwijk Kennisnetwerk kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

 

5 juli 2022