Skip to main content
2 april 2020

Wat u moet weten over de NOW

De NOW ondersteunt werkgevers bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling van uw organisatie of concern (tenminste 20%) overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. In dit artikel gaan wij vooral in op belangrijke aspecten van deze loonkostensubsidie.

Reikwijdte van de regeling

 • De financiële ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van uw werknemers en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
 • Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s niet.
 • Voor de loonsom gaat het UWV uit van, in beginsel, het Sociale Verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen over de maand januari 2020.
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Lees hier hoe u deze driemaandsperiode kiest als reguliere organisatie of als concern.
 • Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Dit door middel van een vaste opslag van 30% voor werkgeverslasten, voor alle gevallen.
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking.
 • De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling binnen uw organisatie of concern. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%.
 • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van:
  A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Daarbij is A het percentage van de verwachte omzetdaling en B de loonsom van werknemers, waarvoor u het loon heeft uitbetaald.

Hoe vraagt u de NOW aan?

 • U vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Wanneer u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar zal zijn, kunt u aangeven dat u de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wilt laten aanvangen. Ook in deze gevallen hanteert u de loonsom van maart, april en mei 2020.

In ieder geval in te vullen gegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Loonheffingennummer
 • IBAN dat correspondeert met het loonheffingennummer
 • LET OP: controleer het IBAN nauwkeurig. Een verkeerd rekeningnummer kan weigering van subsidie opleveren
 • De te verwachten omzet in de gekozen meetperiode (zie afwegingen hieronder)

Afwegingen bij het invullen

 • U noteert de verwachte omzet in de gekozen meetperiode van drie maanden en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers betrekking hebben op een omzet over drie maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten. Dit percentage vult u in op het aanvraagformulier.
 • Voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld als:
  • Uw organisatie niet bestond in – of gedurende een deel van 2019;
  • een werkmaatschappij onderdeel uitmaakt van een concern;
  • de werkgever in het buitenland gevestigd is maar Nederlandse medewerkers op de loonlijst heeft;
  • er sprake is van een non-profit organisatie);

dan verwachten we dat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen bevat voor de juiste berekening van het omzetverlies voor uw organisatie of concern gaan wij hier verder op in.

Vaststellen voorschot / loonsom

Indien het UWV de aanvraag goedkeurt, zal zij een voorschot verlenen van 80% van de subsidie, zoals deze berekend wordt op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. 

Voorbeeld:
Er is sprake van 100% omzetdaling. Dit geeft dit recht op een tegemoetkoming van 90%. Van deze 90% wordt 80% als voorschot betaald. Per saldo ontvangt u derhalve 72% van de loonsom als voorschot, vermeerderd met de 30% opslag voor werkgeverslasten.
 • Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Als de loonsom over januari 2020 (nog) niet bekend is, dan wordt gekeken naar de loonsom over november 2019. Betaalt u uw werknemers elke vier weken het loon uit? Dan kijkt het UWV naar de eerste volledige vierwekenperiode in 2020. Bij een loonbetalingsperiode van vier weken wordt de loonsom verhoogd met 8,33%.
 • Het UWV houdt een beslistermijn aan van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Wijze van uitbetalen voorschot

Het UWV streeft ernaar om de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie (maandelijkse) termijnen.

Afrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. LET OP: Doet u dit niet tijdig? Dan zult u het voorschot moeten terugbetalen.

 • In beginsel is bij uw berekening van de omzetdaling een accountantsverklaring vereist (er volgt nog nadere informatie over een eventuele ondergrens waarbinnen een accountantsverklaring niet vereist is).
 • Binnen 22 weken na ontvangst van deze vaststellingsaanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. De afrekening kan resulteren in een nabetaling of terugvordering, bijvoorbeeld bij een lager uitgevallen omzetverlies.

Loonsom

 • Het voorschot dat wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.
 • LET OP: mocht blijken dat de loonsom hoger is, bijvoorbeeld door indiensttredingen vanaf februari 2020, dan leidt dit echter niet tot een nabetaling.
 • Bij het voorschot kan het zijn dat het UWV u een subsidie verleent voor een uitkering die het UWV via u als werkgever aan de werknemer uitbetaalt. Is dit op uw situatie van toepassing? Dan dient u deze uitkering op te geven in de loonaangifte. Deze uitkeringen zijn immers vaak niet direct te onderscheiden binnen het SV-loon. Het gaat hierbij om uitkeringen die we kwalificeren als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (ofwel: waarop de witte tabel wordt toegepast), zoals ZW-uitkeringen voor no-riskpolissen en Wazo-uitkeringen. Deze uitkeringen worden bij de definitieve vaststelling van de subsidie in mindering gebracht op de loonsom.

Concern

 • Heeft u meerdere loonheffingsnummers en wilt u voor uw gehele loonsom in aanmerking komen voor subsidie? Dan zult u meerdere aanvragen moeten indienen: per loonheffingennummer.
 • U dient daarbij wel de omzetdaling op te geven die u voor de gehele onderneming verwacht. U vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in. In dit artikel gaan wij hier verder op in.

Oproepkrachten

 • U kunt ook subsidie ontvangen voor uw werknemers met een flexibel contract. Dit voor zover zij in dienst van uw organisatie blijven en loon ontvangen gedurende de subsidieperiode.
 • De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nul-urencontract. In het kader van binding van deze werknemers aan het bedrijf, kan het ook wenselijk zijn om hun loon door te betalen.

NB: Als er voor de betreffende flexibele krachten geen loonsom was in januari, dan wordt alsnog doorbetalen in maart t/m mei niet meegenomen in de compensatieregeling.

Buitenlandse werkgevers

Rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde werknemers, kunnen ook een beroep doen op de NOW.

 • Buitenlandse werkgevers komen derhalve ook in aanmerking voor subsidie, voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.
 • Voor zover een werkgever werknemers in dienst heeft die niet sociaal verzekerd zijn in Nederland, worden de lonen van deze werknemers niet meegeteld voor de berekening van de loonsom waarover de werkgever subsidie ontvangt.
 • Hoe u als buitenlandse werkgever de omzetdaling dient vast te stellen leest u in dit artikel.

Overige voorwaarden en verplichtingen NOW

Gelet op het doel van de regeling – het behoud van banen – gelden er een aantal voorwaarden. De belangrijkste:

 • op u rust een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 • u mag geen ontslagaanvraag UWV indienen wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel, dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer, met een opslag van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

  NB: contracten voor bepaalde tijd kunnen nog gewoon aflopen tijdens de NOW-periode. Wel moet u rekening houden met een eventuele correctie op basis van een lagere loonsom door de uitdiensttredingen.

Verder geldt in het algemeen dat:

 • u de subsidie alleen aanwendt voor het betalen van de loonkosten;
 • u de verplichting heeft om de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de verlening van de subsidie;
 • u een zodanig controleerbare administratie voert dat de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen, betalingen en ontvangsten, met betrekking tot de werknemers waarvoor subsidie wordt verstrekt, kunnen worden nagegaan en verleent desgevraagd inzage in deze administratie tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie;
 • u de loonaangifte doet op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • u onverwijld en schriftelijk aan de minister meldt indien zich andere omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 • u na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling overlegt, met daarbij een accountantsverklaring van een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;
 • indien aan uw organisatie loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend, informeert u het college van burgemeester en wethouders, dat de loonkostensubsidie heeft verleend, over de subsidieverlening op grond van deze regeling;
 • u meewerkt aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie of de ontwikkeling van het beleid van de minister. De werkgever doet dat onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden. Deze verplichting geldt tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie.

Indien u niet voldoet aan deze verplichtingen, of als u niet heeft voldaan aan het doel van de NOW, dan kan de subsidievaststelling worden gewijzigd of ingetrokken.

Heeft u specifieke vragen of wilt u hulp bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij uw NOW aanvraag, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten binnen de Corona Helpdesk.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?