Skip to main content
2 april 2020

Hoe de omzetdaling bepalen voor de NOW?

De rijksoverheid heeft de NOW regeling nader uitgewerkt. Deze tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid geldt voor bedrijven die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden – in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 – een daling van de (groeps)omzet verwachten van ten minste 20%.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten, per loonheffingsnummer, is afhankelijk van de omzetdaling van de gehele groep. Drie voorbeelden:

Percentage weggevallen (groeps)omzet Percentage tegemoetkoming loonsom werkgever
100% 90%
50% 45%
25% 22,5%

Bepalen omzetdaling

 • De omzetdaling bepaalt u door de opgetelde omzet van drie aaneengesloten kalendermaanden, binnen de reikwijdte van 1 maart tot en met 31 juli 2020, af te zetten tegenover de gehele omzet in 2019. Deze jaaromzet deelt u door 4. De uitkomst van deze berekening, vertaald in naar boven afgeronde procenten, bepaalt de omzetdaling.
 • De regeling geldt voor zowel natuurlijke personen als voor rechtspersonen.
 • De omzetdaling dient voor een groep in zijn geheel te worden bepaald. In dit artikel gaan wij in op de definitie van een groep.
 • In de regeling kunt u kiezen voor de volgende tijdvakken voor het bepalen van de omzet:
  • maart april en mei 2020
  • april, mei en juni 2020
  • mei, juni en juli 2020
 • U mag zelf kiezen welk tijdvak het meest representatief is. Uw organisatie kan bijvoorbeeld in maart nog een redelijk normale omzet gerealiseerd hebben. Terwijl u de komende maanden kampt met een lege orderportefeuille. Dan kunt u kiezen voor de periode april, mei en juni 2020.
 • De gekozen periode heeft geen invloed op de uitbetaling van de loonsom. Dit is altijd de periode maart, april en mei 2020.
 • LET OP: Het tijdvak kan na de aanvraag niet meer worden gewijzigd. Derhalve zult u bij de aanvraag goed moeten analyseren welk omzettijdvak het meest passend is voor uw organisatie.
 • Doordat u de berekening moet baseren op de omzet van heel 2019, tellen seizoensinvloeden niet mee. Dit kan voor uw organisatie negatief of positief uitpakken. De Overheid heeft, gezien de grote urgentie en de grote snelheid waarmee de regeling moet worden uitgewerkt, gekozen voor een relatief eenvoudige regeling.
 • Bij de aanvraag van de subsidie dient u een inschatting te maken van de omzetdaling. Na afloop dient u de definitieve omzetdaling te bepalen.
 • Na de eerste aanvraag kunt u geen wijziging meer worden doorvoeren in het voorschot. Te weinig of te veel ontvangen subsidie wordt achteraf gecorrigeerd.
 • LET OP: Het is derhalve zeer belangrijk voor de kasstromen in deze lastige tijd dat u de omzetdaling niet te laag ingeschat.
 • Bij de definitieve vaststelling heeft u zeer waarschijnlijk een accountantsverklaring nodig. Binnenkort (vermoedelijk voor einde april 2020) volgt nadere informatie over een eventuele ondergrens waarbinnen een accountantsverklaring niet vereist is.

Rekenvoorbeeld wél recht op tegemoetkoming:

 • Omzet 2019 € 1.100.000, ofwel € 91.667 per maand. Dat is € 275.000 over 3 maanden.
 • Omzet gekozen tijdvak van 3 maanden is € 70.000 per maand, dus € 210.000.
 • De omzetdaling bedraagt dan:
  € 275.000 – € 210.000 : € 275.000 = 0,236 = 24% (afronden naar boven)

Rekenvoorbeeld geen recht op tegemoetkoming:

 • Omzet 2019 € 1.000.000, ofwel € 83.333 per maand. Dat is € 250.000 over 3 maanden.
 • Omzet gekozen tijdvak van 3 maanden is € 70.000 per maand, dus € 210.000.
 • De omzetdaling bedraagt dan:
 • € 250.000 – € 210.000 : € 250.000 = 0,16 = 16%

  Bij een omzetdaling van minder dan 20% heeft u geen recht op een tegemoetkoming.

   

 • Organisaties met een oprichtingsdatum na 1 januari 2019 gebruiken voor de berekening:
  • de periode vanaf de eerste kalandermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020;
  • gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen;
  • vermenigvuldigd met 3.
 • Indien uw bedrijf op 20 juli 2019 is opgericht dient u derhalve de omzet in de periode 1 augustus 2019 tot en met 29 februari 2020 te hanteren.

Rekenvoorbeeld organisaties opgericht na 1 januari 2019:

 • Organisatie opgericht 20 juli 2019, periode voor berekening is 1 augustus 2019 t/m 29 februari 2020
 • Omzet periode € 700.000, ofwel € 100.000 per maand. Dat is € 300.000 over 3 maanden.
 • Omzet gekozen tijdvak van 3 maanden is € 50.000 per maand, dus € 150.000
 • De omzetdaling bedraagt dan:
  € 300.000 – € 150.000 : € 300.000 = 0,50 = 50%

 • Hierbij gaat het alleen om nieuw opgerichte vennootschappen. Voor nieuwe activiteiten in een bestaande vennootschap geldt de reguliere regeling (omzet van heel 2019).
 • Indien de oprichting van uw vennootschap plaatsvond na 1 december 2019 is er geen recht op de NOW-regeling.

Tijdstip / periode aanvraag

 • Naar verwachting kunt u vanaf 6 april 2020 een aanvraag bij het UWV indienen, de uiterste aanvraagdatum is 31 mei 2020.
 • De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart t/m mei 2020.
 • De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt nadrukkelijk opengehouden. De overheid zal daarover vóór 1 juni 2020 een besluit nemen, zodat een eventuele tweede periode aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt.
 • Bij een verlenging kunnen nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de hoogte van de omzetdrempel, de hoogte van de subsidie, een lagere forfaitaire toeslag op de loonsom, een lagere aftoppingsgrens of aanvullende voorwaarden als afspraken met een werknemersvertegenwoordiging of een scholingsverplichting. Mocht er dus een verlenging komen kan het zo zijn dat de subsidie, bij gelijkblijvende omstandigheden, lager is dan nu het geval is.


Lees meer over de definitie van omzet voor de NOW
Lees hier hoe u de omzetdaling bepaalt voor een groep / concern
Lees meer over buitenlandse werkgevers en de NOW


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?