Skip to main content
2 april 2020

Wat is de definitie van omzet voor de NOW?

Het is afhankelijk van het soort organisatie, welke definitie van omzet gehanteerd moet worden voor de NOW. Vertegenwoordigt u bijvoorbeeld een non-profit organisatie, dan geldt een andere definitie. In dit artikel gaan wij hier verder op in.

Definitie omzet reguliere organisaties

Voor de definitie van omzet geldt de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Het omzetbegrip in deze regeling dient zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het activiteitenniveau van uw onderneming, instelling of concern. In de regeling is de definitie van omzet:

  • De netto-omzet zoals gedefinieerd in artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gecorrigeerd voor de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde wijziging in onderhanden projecten en bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Voor natuurlijke personen is dit de omzetbepaling die de basis is geweest voor de laatst vastgestelde aangifte voor de Wet inkomstenbelasting 2001, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen onder omzet in de zin van deze regeling.
  • Artikel 377 zesde lid van boek 2:
    Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
  • In bijna alle gevallen kunt u aansluiten bij de netto-omzet, zoals deze in de jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting is opgenomen.
  • Deze systematiek dient u ook toe te passen bij de uitvoering van deze regeling. Dus zowel voor het bepalen van de omzet voor 2019 (indien nog geen jaarrekening is opgesteld) als voor de aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020.
  • Subsidies en baten, die zien op een langere periode, dient u naar rato toe te rekenen aan 2019 en het gekozen tijdvak in 2020. Deze worden gezien als omzet.

LET OP: U wordt geacht bijzondere aandacht te geven aan het juist toerekenen van de prestaties aan de juiste periode. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onderhoudscontracten. Als uw organisatie geen prestatie levert, is er ook geen sprake van omzet. De prestatie staat uiteraard los van de facturatie.

Definitie omzet non-profit organisaties

  • Mogelijk is voor u het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar omdat u bijvoorbeeld een not-for-profit organisatie bestuurt waar, u in plaats van een winst-en-verliesrekening, een exploitatierekening of staat van baten en lasten opstelt.
  • Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet.
  • Subsidies en baten, die zien op een langere periode, dient u naar rato toe te rekenen aan 2019 en het gekozen tijdvak in 2020. Deze worden gezien als omzet.


Lees hier hoe u de omzetdaling bepaalt voor een reguliere organisatie
Lees hier hoe u de omzetdaling bepaalt voor een groep / concern
Lees meer over buitenlandse werkgevers en de NOW


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?