Skip to main content
2 april 2020

De NOW en de omzetdaling voor concerns/ groepsmaatschappijen

De rijksoverheid heeft de NOW regeling nader uitgewerkt. Deze tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid geldt voor bedrijven en concerns die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden – in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 – een daling van de groepsomzet verwachten van ten minste 20%.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten, per loonheffingsnummer, is afhankelijk van de omzetdaling van de gehele groep. Drie voorbeelden:

Percentage weggevallen groepsomzet Percentage tegemoetkoming loonsom werkgever
100% 90%
50% 45%
25% 22,5%

Bepalen omzetdaling

 • De omzetdaling bepaalt u door de opgetelde omzet van drie aaneengesloten kalendermaanden, binnen de reikwijdte van 1 maart tot en met 31 juli 2020, af te zetten tegenover de gehele omzet in 2019. Deze jaaromzet deelt u door 4. De uitkomst van deze berekening, vertaald in naar boven afgeronde procenten, bepaalt de omzetdaling.
 • De regeling geldt voor zowel natuurlijke personen als voor rechtspersonen.
 • In de regeling kunt u kiezen voor de volgende tijdvakken voor het bepalen van de omzet:
  • maart april en mei 2020
  • april, mei en juni 2020
  • mei, juni en juli 2020
 • U mag zelf kiezen welk tijdvak het meest representatief is. Uw organisatie kan bijvoorbeeld in maart nog een redelijk normale omzet gerealiseerd hebben. Terwijl u de komende maanden kampt met een lege orderportefeuille. Dan kunt u kiezen voor de periode april, mei en juni 2020.
 • De gekozen periode heeft geen invloed op de uitbetaling van de loonsom. Dit is altijd de periode maart, april en mei 2020.
 • LET OP: Het tijdvak kan na de aanvraag niet meer worden gewijzigd. Derhalve zult u bij de aanvraag goed moeten analyseren welk omzettijdvak het meest passend is voor uw organisatie.
 • Doordat u de berekening moet baseren op de omzet van heel 2019, tellen seizoensinvloeden niet mee. Dit kan voor uw organisatie negatief of positief uitpakken. De Overheid heeft, gezien de grote urgentie en de grote snelheid waarmee de regeling moet worden uitgewerkt, gekozen voor een relatief eenvoudige regeling.

Concern / Groepsmaatschappijen

 • De omzetdaling dient u bij een groep, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op groepsniveau te bepalen. In dit artikel staat beschreven dat sprake is van een groep als:
  • een rechtspersoon, waarin de rechtspersoon of één of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
  • een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon oféén of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
 • In de meeste gevallen is er sprake van een groepsmaatschappij als meer dan 50% van de aandelen direct of indirect in bezit zijn van een moedermaatschappij.
 • Indien sprake is van een groep dient u de omzetdaling van de hele groep te bepalen.
 • Bij elk loonheffingsnummer van de groepsmaatschappijen dient u deze omzetdaling in de aanvraag te vermelden.
 • Echter als de omzetdaling van de hele groep onder de 20% ligt komt de gehele groep niet in aanmerking voor de NOW.
 • Bij het bepalen van een groep is het verder van belang dat u niet-Nederlandse rechtspersonen of natuurlijke personen zonder in Nederland verzekerd SV-loon niet meeneemt bij de bepaling van de omzetdaling.
 • Daarnaast dient u voor de bepaling uit te gaan van alle groepsonderdelen, waaruit de groep per 1 maart 2020 bestond.

Voorbeeld:

 • Moeder met 100% belang in groepsmaatschappij 1 en 51% belang in groepsmaatschappij 2
 • Groepsmaatschappij 1 heeft een omzet in 2019 van € 800.000
 • Groepsmaatschappij 2 heeft een omzet in 2019 van € 2.400.000
 • Totale omzet 2019 dus € 3.200.000, per maand € 266.667 en voor 3 maanden € 800.000
 • Als tijdvak wordt gekozen 1 april tot en met 30 juni 2020
 • Groepsmaatschappij 1: omzet gekozen tijdvak € 0 per maand
 • Groepsmaatschappij 2: omzet gekozen tijdvak € 233.333 per maand, dus € 700.000 voor het tijdvak
 • Totale omzet voor het tijdvak € 700.000
 • De omzetdaling bedraagt dan:
  € 800.000 – € 700.000 : € 800.000 = 0,125 = 12,5%

De groep komt niet in aanmerking voor de subsidieregeling. Dit ondanks dat groepsmaatschappij 1 een omzetdaling heeft van 100%.

Tijdstip / periode aanvraag

 • Naar verwachting kunt u vanaf 6 april 2020 een aanvraag bij het UWV indienen, de uiterste aanvraagdatum is 31 mei 2020.
 • De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart t/m mei 2020.
 • De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt nadrukkelijk opengehouden. De overheid zal daarover vóór 1 juni 2020 een besluit nemen, zodat een eventuele tweede periode aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt.
 • Bij een verlenging kunnen nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de hoogte van de omzetdrempel, de hoogte van de subsidie, een lagere forfaitaire toeslag op de loonsom, een lagere aftoppingsgrens of aanvullende voorwaarden als afspraken met een werknemersvertegenwoordiging of een scholingsverplichting. Mocht er dus een verlenging komen kan het zo zijn dat de subsidie, bij gelijkblijvende omstandigheden, lager is dan nu het geval is.


Lees meer over de definitie van omzet voor de NOW.
Lees hier hoe u de omzetdaling bepaalt voor een reguliere organisatie

Lees meer over buitenlandse werkgevers en de NOW


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?