Skip to main content
2 april 2020

Vraag en antwoord NOW regeling

Inmiddels schreven de adviseurs van onze helpdesk een aantal informatieve artikelen over de NOW regeling. Een samenvatting van de inhoud daarvan treft u op deze pagina, in de vorm van vraag & antwoord.

Heeft u na het lezen van de antwoorden op deze pagina specifieke vragen? Neem dan gerust contact op met onze specialisten.

Aanvraag NOW regeling

De NOW heeft ten doel om werkgevers via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling (tenminste 20%) overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020.

Alle bedrijven, met één of meer sociaal verzekerde werknemers, die in een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 naar verwachting een daling van de (groeps)omzet hebben van ten minste 20%. Hieronder vallen ook uitzendbureaus, payrollbedrijven en buitenlandse werkgevers met in Nederland sociaalverzekerde werknemers.

Ja, als u het bedrijf voor 1 december 2019 hebt opgericht, kunt u ook gebruikmaken van de regeling.

De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract. Is dit op uw situatie van toepassing? Dan kunt u ook subsidie ontvangen voor deze werknemers. U moet hen dan in dienst houden en loon uitkeren gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers, waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk hierbij aan werknemers met een nul-urencontract.

Nee. De NOW staat alleen open voor medewerkers die in dienstbetrekking bij de werkgever zijn.

De NOW loopt via het UWV. Naar verwachting kunt u vanaf 6 april 2020 een aanvraag indienen, t/m 31 mei. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Of de regeling verlengd wordt met nog een periode van drie maanden, wordt vóór 1 juni 2020 bekendgemaakt. Bij verlenging kunnen de voorwaarden van de NOW gewijzigd worden.

Alhoewel het aanvraagformulier nog niet beschikbaar is, is inmiddels wel bekend dat de deze eenvoudig van opzet, en voorzien van nadere uitleg, zal zijn. In ieder geval in te vullen gegevens:rn

  rn t

 • Bedrijfsnaam
 • rn t

 • Loonheffingennummer
 • rn t

 • IBAN dat correspondeert met het loonheffingennummer (LET OP: controleer dit nauwkeurig – een verkeerd rekeningnummer kan weigering van subsidie opleveren)
 • rn t

 • De te verwachten omzet in de gekozen meetperiode 2020 (drie maanden) en de totale omzet in 2019, gedeeld door vier.
 • rn t

 • Het omzetverlies in procenten (op basis van voorgaande).
 • rn

Eerder gedane aanvragen WTV worden automatisch omgezet in aanvraag NOW. Het UWV zal u dan op korte termijn verzoeken om aanvullende informatie aan te leveren. Is de vergunning al verleend, dan kan deze niet verlengd worden. Is dit op uw situatie van toepassing, dan kunt u wél  een aanvraag voor een subsidie in het kader van de NOW-regeling doen. Treedt daarbij samenloop op tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden volgens de WTV-regeling? Dan wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met mei. Zo wordt dubbele financiering voorkomen.

Uitkering NOW regeling

Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot.rnrnHet voorschot wordt in 3 termijnen uitbetaald. Aanvragen doet u met uw loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

De loonsubsidie geschiedt op basis van de loonsom met een forfaitaire opslag van 30% voor  werkgeverslasten (t.b.v. werkgeverspremies SV / pensioen en opbouw vakantiegeld). De NOW subsidie kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden. Bij de berekening van het voorschot wordt uitgegaan van de SV-loonsom van januari 2020. Maar niet:rn

  rn t

 • Het SV-loon boven € 9.538 euro per medewerker;
 • rn t

 • Salaris DGA’s;
 • rn t

 • Loon uit vroegere dienstbetrekking (zoals transitievergoeding /ontslagvergoeding);
 • rn t

 • Onbelaste reis- en kostenvergoedingen.
 • rn

U kunt bij een omzetverlies van 100%, over een periode van drie maanden, een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90% in de loonkosten. Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot uitkeren ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Hieronder een formule voor de berekening van het voorschot:rnrn rnrnA = percentage te verwachten omzetdalingrnrnB = loonsom januari 2020rnrn rnrnVoorschot = A X B X 3 X 1,3 X 0,9 X 0,8rnrn rnrnWordt het loon elke vier weken loon uitbetaald? Dan wordt gekeken naar de eerste volledige vierwekenperiode in 2020 en wordt de loonsom verhoogd met 8,33%.

Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom, mits zij doorbetaald worden. Wel zullen via u als werkgever uitbetaalde SV-uitkeringen (te denken valt aan WAZO, ZW) bij de afrekening gecorrigeerd worden.

Afrekening NOW regeling

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Doet u dit niet tijdig, dan zal het voorschot terugbetaald moeten worden. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager uitviel, een terugvordering. Verder, als blijkt dat de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.rnrnMocht echter blijken dat de loonsom hoger is, bijvoorbeeld door indiensttredingen vanaf februari 2020, dan leidt dit niet tot een nabetaling.rnrnMogelijk dient een accountantsverklaring bij aanvraag voor definitieve vaststelling te worden bijgevoegd.

Nee. In tegenstelling tot bij de werktijdverkorting, is bij de NOW geen sprake van interen op de WW-rechten door de medewerkers.

  rn t

 1. Op u rust de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
 2. rn t

 3. U mag geen ontslagaanvraag UWV indienen wegens bedrijfseconomische reden (wordt dit wel gedaan, dan volgt correctie op een deel van de subsidie + boete).rnNB: contracten voor bepaalde tijd kunnen nog gewoon aflopen tijdens de NOW-periode. Wel dient u dan rekening te houden met een eventuele correctie op basis van een lagere loonsom door de uitdiensttreding.
 4. rn t

 5. De OR, PVT of werknemers dient u te informeren over subsidieverlening.
 6. rn t

 7. U mag de subsidie alleen aanwenden voor betaling loonkosten.
 8. rn t

 9. Tijdig uw aangifte loonheffingen doen.
 10. rn t

 11. U dient een controleerbare administratie te voeren. Tot 5 jaar na datum vaststelling kan om inzage gevraagd worden.
 12. rn

rnAls u niet aan deze verplichtingen voldoet, of als u niet voldaan heeft aan het doel van de NOW, dan kan de subsidievaststelling gewijzigd of ingetrokken worden.

Omzetdaling berekenen

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Ga uit van de omzet uit de jaarrekening (2019 of 2018) dan wel de aangifte inkomstenbelasting (2019 of 2018).

Deze bepaalt u door de omzet van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 af te zetten tegenover de omzet van heel 2019, gedeeld door vier.

  rn t

 • maart april en mei 2020
 • rn t

 • april, mei en juni 2020
 • rn t

 • mei, juni en juli 2020
 • rn

Nee, dat is na het indienen van de aanvraag niet meer mogelijk.

Nee dit heeft geen invloed. Dit is altijd de periode maart, april en mei 2020.

Stel: de omzet bedroeg in 2019 € 1.100.000. Dit is dus € 91.667 per maand en voor 3 maanden € 275.000. Als tijdvak wordt gekozen 1 maart tot en met 31 mei 2020 en in dit tijdvak was de omzet € 70.000 per maand, dus voor 3 maanden € 210.000.rnDe omzetdaling bedraagt dan € 275.000 -/- € 210.000 = € 65.000, dus 23,6%. Afgerond 24%.

De omzetdaling wordt voor bedrijven die opgestart zijn in 2019, voor 1 december van dat jaar, bepaald door de omzet van drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 te vergelijken met de omzet  in de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie.

Stel: een onderneming is opgericht op 20 juli 2019. Dan geldt 1 augustus 2019 tot en met 29 februari 2020 als de vergelijkingsperiode (7 maanden). De omzet bedroeg in deze periode € 700.000, ofwel € 100.000 per maand en € 300.000 per 3 maanden.rnrnAls tijdvak wordt gekozen 1 mei tot en met 31 juli 2020. In dit tijdvak is de omzet € 50.000 per maand, ofwel € 150.000 voor het tijdvak.rnrnDe daling van de omzet bedraagt dan € 300.000 -/- € 150.000 = € 150.000. Dus 50%.

Voor de berekening van een juiste omzetdaling is het van belang om de omzet toe te rekenen aan de prestaties die in die betreffende maand plaatsvonden. Zijn er wél opbrengsten, maar werden hiervoor in die betreffende maand geen prestaties verricht? Dan moet u de omzet aan een andere maand toerekenen.

Bij de definitieve vaststelling van deze subsidieregeling is zeer waarschijnlijk een accountantsverklaring noodzakelijk. Wij verwachten dat de overheid in de loop van april 2020 duidelijkheid verschaft over een eventuele ondergrens, waarbinnen zij geen accountantsverklaring vereist.

Wanneer u andere opbrengsten ontvangt dan de opbrengsten uit de levering van goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld uit subsidies, dan dient u deze ook aan te merken als omzet voor deze regeling. De verdeling hiervan dient pro-rato te gebeuren.

Voor u is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten mogelijk niet goed toepasbaar omdat u, in plaats van een winst-en-verliesrekening, een exploitatierekening of staat van baten en lasten opstelt. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van uw organisatie worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet.

Nee, de omzetdaling dient u op groepsniveau (ook wel concern genoemd) te bepalen.

U rondt af naar boven op hele percentages.

Nee, deze wordt geëlimineerd tegenover de kosten bij de werkmaatschappij.

Ja, deze dienen te worden geëlimineerd tegenover de kosten bij de andere vennootschap. Volgens onze inzichten dient u te consolideren.

Omzetdaling Groepen/concerns

Is er bij u sprake is van meerdere loonheffingsnummers binnen een groep (concern) en wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor de gehele loonsom? Dan dient u per loonheffingennummer een aanvraag in te dienen. Let wel: mét opgaaf van de omzetdaling die u verwacht voor de gehele groep, in dezelfde meetperiode.

In de meeste gevallen is sprake van een groepsmaatschappij als meer dan 50% van de aandelen direct of indirect in bezit zijn van een moedermaatschappij.

  rn t

 • Stel: moeder heeft 100% belang in groepsmaatschappij 1 en 51% belang in groepsmaatschappij 2
 • rn t

 • Groepsmaatschappij 1 heeft een omzet in 2019 van € 800.000
 • rn t

 • Groepsmaatschappij 2 heeft een omzet in 2019 van € 2.400.000
 • rn t

 • Totale omzet 2019 bedraagt dan € 3.200.000, ofwel € 800.000 in het tijdvak van 3 maanden.
 • rn t

 • Als tijdvak wordt gekozen 1 april tot en met 30 juni 2020
 • rn t

 • Groepsmaatschappij 1:de omzet in het gekozen tijdvak is € 0 per maand
 • rn t

 • Groepsmaatschappij 2: de omzet in het gekozen tijdvak is € 233.333 per maand, ofwel € 700.000 in het tijdvak van 3 maanden.
 • rn

rn rnrnA: De omzetdaling bedraagt dan:rnrn rnrn€ 100.000 / € 800.000 = 0,125, ofwel 12,5%. Afgerond 13%.rnrn rnrnDe groep komt niet in aanmerking voor de subsidieregeling. Dit ondanks dat groepsmaatschappij 1 een omzetdaling heeft van 100%.

Ja, als deze activiteit voor 1 maart is gestopt moet deze omzet ook uit de cijfers van 2019 worden geëlimineerd.

Omzetdaling Buitenlandse ondernemingen/deelnemingen

Concernonderdelen die geen in Nederland gevestigde rechtspersonen of vennootschappen zijn en tevens geen in Nederland verzekerd SV-loon uitkeren, tellen niet mee voor de bepaling van de omzetdaling.

Rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn én werkgever zijn van in Nederland sociaal verzekerde werknemers, kunnen ook een beroep doen op de NOW.

  rn t

 • Bestaat uw buitenlandse onderneming uit één vennootschap? Dan wordt de omzetdaling van de gehele vennootschap meegenomen.
 • rn t

 • Vormt uw buitenlandse onderneming een groep van vennootschappen? Dan blijven de vennootschappen, zonder in Nederland verzekerd SV-loon, buiten beschouwing bij het bepalen van de omzetdaling.
 • rn t

 • Dit geldt eveneens in een grensoverschrijdend concern: uw buitenlandse vennootschap die geen SV verzekerde werknemers heeft, wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling van de Nederlandse en niet-Nederlandse groepsonderdelen met wél in Nederland verzekerd SV-loon.
 • rn

Het bepalen van de loonsom waarover u subsidie ontvangt, vindt plaats volgens de gepubliceerde regelingen. Met die uitzondering dat de lonen van niet in Nederland sociaal verzekerde werknemers niet meegeteld worden voor de berekening van de loonsom. De subsidie geldt derhalve alleen voor de loonkosten van uw werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?