Skip to main content
16 april 2024

Controleverklaring 2023 voor decentrale overheden mag worden afgegeven

Eindelijk duidelijkheid voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen: Het ministerie van BZK roept op om toch een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2023 op te nemen. En wij als accountants mogen de controleverklaring 2023 verstrekken en moeten daarbij handelen alsof de wijzigingen in het BADO en BBV zijn gewijzigd. Lees meer over de aanpassingen en aandachtspunten.

De jaarrekening 2023 van gemeenten en provincies moet voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording bevatten. Daarmee leg je als decentrale overheid zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

Onduidelijkheid controleverklaring 2023

Accountants en decentrale overheden zitten echter al langere tijd in onzekerheid over de jaarrekeningcontrole. De Algemene Rekenkamer (AR) heeft namelijk fundamentele bezwaren geuit tegen de wijzigingen van de accountantsnormen. Dus is de Gemeentewet al aangepast aan de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording, maar zijn de accountantsnormen (vastgelegd in het BADO en BBV) nog ongewijzigd. Met als gevolg dat we als accountants een grondslag missen voor onze controleverklaring.

Controleverklaring 2023 mag eindelijk door

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om ondanks het ontbreken van definitief uitsluitsel over het BADO en BBV toch al een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening 2023. Dit omdat de rechtmatigheidsverantwoordelijk belangrijke informatie geeft over het gevoerde bestuur.

Voor ons als accountants betekent dit dat we worden geacht te handelen alsof de wijzigingen in het BADO en BBV definitief zijn en dat we decentrale overheden de benodigde controleverklaring 2023 mogen verstrekken, met aandacht voor eventuele aanpassingen in de financiële regelgeving. Onrechtmatigheden die de verantwoordingsgrens overschrijden moeten we daarbij duidelijk benoemen. Dit hoeft geen effect te hebben op het oordeel van de controleverklaring 2023 als geheel.

Wat moet je nog doen?

Op zich betekent dit geen schokkende verandering. Als gemeente of gemeenschappelijke regeling heb je immers al ingezet op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording met een aanpassing in de financiële verordening en de controleverordening. Toch is er nog wel een kleine toevoeging in de rechtmatigheidsverantwoording voor de jaarrekening en controleverklaring 2023 nodig:

Er is nu een expliciete verwijzing nodig naar de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023. Het volstaat om daartoe de volgende tekst op te nemen in je definitieve jaarstukken:

De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van November 2023.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Artikel 3 van het BBV biedt handvatten voor de accountantscontrole en oordeelsvorming over de getrouwheid van de jaarrekening. De aanwezigheid van een rechtmatigheidsverantwoording als aanvullende informatie kan invloed zijn op het getrouwheidsbeeld van de jaarrekening.

Specifieke uitkeringen (SiSa)
De verantwoording over de specifieke uitkeringen in de SiSa-bijlage in de jaarrekening is geregeld in het BBV:
• Op grond van artikel 24 lid 3.c BBV is de SiSa-bijlage een primair overzicht in de jaarrekening
• De SiSa-bijlage met daarin verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen op basis van indicatoren moet je op basis van artikel 58a lid 1 BBV in de jaarrekening opnemen

Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO)
In artikel 2 lid 3 sub a verduidelijkt het BADO dat de controle zich moet richten op de jaarrekening als geheel, volgens de Gemeentewet. Dit draagt bij aan een naadloze integratie van de rechtmatigheidsverantwoording in het controleproces.

Meer weten?

Heb je na het lezen nog vragen over de controleverklaring 2023 of aanverwante thema’s voor decentrale overheden, dan kun je uiteraard bij ons terecht. Bel of mail Hester de Feiter (06 1088 1429, h.d.feiter@stolwijkkelderman.nl) of Reinier Gosselink (06 1001 4420, r.gosselink@stolwijkkelderman.nl). Zij helpen je graag.

Bron: NBA, Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?