Skip to main content
24 februari 2021

Voldoe aan de afwikkeling verplichtingen voor de Subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals

De aanvraagtermijn voor de subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals is al enige tijd gesloten. De meeste bonussen zijn inmiddels uitbetaald en de verdere afwikkeling van de verplichtingen behorende bij deze subsidie komen in zicht. Maak jij gebruik van de subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals? Zorg dan dat je aan de voorwaarden en verplichtingen voldoet, wij zetten ze voor je op een rij. 

 

Administratieplicht

Je hebt een administratieplicht, hieronder vallen de volgende verplichtingen:

 1. De zorgaanbieder zorgt voor het voeren van een overzichtelijke administratie. Deze is zodanig ingericht dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de gerealiseerde prestatie-eenheden en betalingen kunnen worden nagegaan.
 2. Voor de uitkeringen van de bonus aan derden houdt de zorgaanbieder een afzonderlijke administratie bij, waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd.
 3. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 10 jaren na vaststelling bewaard.

 

Wat en wanneer melden?

Zijn er zaken die gevolgen (kunnen) hebben voor de subsidie? Dan moet je deze zo spoedig mogelijk melden aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Meld hierbij in ieder geval:

 • Dat de bonus niet, niet tijdig (binnen vijf maanden) of niet geheel is uitgekeerd aan de zorgprofessional.
 • Dat er niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan (een van) de overige verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
 • Dat de daadwerkelijk verschuldigde belasting (de eindheffing binnen de werkkostenregeling) lager uitvalt dan het daarvoor verleende bedrag.

Jouw melding bij de DUS-I dient voorzien te worden van een toelichting en alle bijbehorende relevante documenten. Vermeld daarnaast ook het subsidienummer, deze vind je in de brief toekenning Bonus Zorgprofessionals).

Het adres waar je de melding aan kunt richten is:

DUS-I
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

 

Hoe en wanneer verantwoorden?

De verantwoording vindt plaats op basis van de criteria die zijn opgenomen in de subsidieregeling Bonsu Zorgprofessionals COVID-19. De praktische informatie met betrekking tot de verantwoording en het verzoek tot het vaststellen van jouw subsidie zal rond mei 2021 bekend gemaakt worden.

Als je meer dan € 25.000 subsidie ontvangt, dien je deze subsidie te verantwoorden in het opvolgende kalenderjaar. Dit is nodig om de subsidie vast te stellen. Bij de verantwoording geef je het volgende aan:

 • Of de vrije ruimte van de werkkostenregeling in enig jaar is overschreden door betaling van bonussen.
 • Zo ja, wat de hoogte is van de overschrijving in dat jaar, als die is terug te voeren op de in datzelfde jaar betaalde bonussen. Over het bedrag aan overschrijving ben je immers belasting (eindheffing) verschuldigd. De overschrijding door de betaalde bonussen is gelijk aan de overschrijding van de vrije ruimte, met als maximum het totaal van de betaalde bonussen in datzelfde jaar.

 

Subsidievaststelling subsidies tot € 25.000

 • Je toont op verzoek van de minister aan dat de bonus is uitbetaald en dat er is voldaan aan de verplichtingen. Een controle vindt plaats door middel van steekproeven.
 • De minister neemt binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar 2021 ambtshalve een besluit over de vaststelling van de subsidie.
 • De subsidie wordt vastgesteld en bedraagt maximaal de som zoals vermeld in de verleningsbeschikking.

 

Subsidievaststelling subsidies van € 25.000 tot € 125.000

 • Je dient een aanvraag in voor de vaststelling van de subsidie binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitbetaald. Heb je deze bonus in 2020 nog uitbetaald aan de zorgprofessionals? Dan vindt er verantwoording plaats in 2021. Heb je de bonus in 2021 uitbetaald? Dan vindt de verantwoording plaats in 2022.
 • Voor een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een formulier gebruikt.
 • Door middel van een verklaring inzake werkelijke kosten toon je aan dat de activiteiten zijn verricht en dat er is voldaan aan de verplichtingen.
 • De subsidie wordt vastgesteld en bedraagt maximaal de som zoals vermeld in de verlengingsbeschikking.
 • De minister besluit binnen 22 weken op een aanvraag tot vaststelling.

 

Subsidievaststelling subsidies vanaf € 125.000

 • Je dient een aanvraag in voor de vaststelling van de subsidie binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitbetaald. Heb je deze bonus in 2020 nog uitbetaald aan de zorgprofessionals? Dan vindt er verantwoording plaats in 2021. Heb je de bonus in 2021 uitbetaald? Dan vindt de verantwoording plaats in 2022.
 • Voor een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een formulier gebruikt.
 • Je legt rekening en verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening met een verklaring en het verslag van feitelijke bevindingen van een accountant. Bekijk ook het accountantsprotocol, dat uiterlijk in februari 2021 gepubliceerd wordt op www.dus-i.nl.
 • De subsidie wordt vastgesteld en bedraagt maximaal de som zoals vermeld in de verlengingsbeschikking.
 • De minister besluit binnen 22 weken op een aanvraag tot vaststelling.

 

Terugbetaling

Heb je teveel voorschot ontvangen subsidie? Dan dient dit te worden betaald. Dit betreft zowel de bonus als het onbenutte gedeelte van de toegekende vergoeding voor de belasting (80% van de hiervoor bedoelde overschrijding).

Bij de vaststelling van de subsidie wordt je geïnformeerd over hoe en wanneer de terugbetaling gaat plaatsvinden.

 

Meer informatie

Heb je hulp nodig bij de afwikkeling van de verplichtingen? Of wil je meer informatie? Onze collega’s van de Corona Helpdesk kunnen je helpen met al je corona gerelateerde vragen.

Terug

Nog niet uitgelezen?