Skip to main content
2 juli 2020

Uitstel van betaling van belastingen

De uitbraak van het coronavirus ligt inmiddels alweer enige tijd achter ons. Sommige ondernemers werden direct geconfronteerd met betalingsproblemen, andere ondervinden pas op dit moment de financiële gevolgen. Eén van de steunmaatregelen heeft betrekking op uitstel van betaling van belastingen. Uitstel van betaling voor belastingen is op hoofdlijnen onder te verdelen in 3 fasen.

Fase 1: uitstel voor 3 maanden

Sinds maart van dit jaar kon men de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. In deze zogenaamde eerste fase werd uitstel verleend voor alle openstaande en nog op te leggen aanslagen gedurende een periode van 3 maanden, gerekend vanaf de datum van indiening van het verzoek. Heeft u de openstaande belastingschulden in beeld en komt u (op basis van een liquiditeitsprognose) tot de conclusie dat u weer (gedeeltelijk) kunt betalen, dan is verlenging niet nodig. De Belastingdienst zal u informeren dat het uitstel is verlopen en zal u, al dan niet via een betalingsregeling, verzoeken tot betaling.

Zijn er nog steeds betalingsproblemen als gevolg van de corona crisis en is langer uitstel noodzakelijk? In dat geval is het belangrijk om de Belastingdienst vóór afloop van het verleende uitstel te verzoeken om verlenging. Zie hiervoor fase 2.

Fase 2: verlengd uitstel

Net als in fase 1 wordt in deze fase na toekenning uitstel verleend voor de openstaande belastingschulden én voor alle nog op te leggen aanslagen in de periode van verlengd uitstel. Het is wel vereist dat de betreffende aangiften regulier worden ingediend. Tijdens het verlengde uitstel gelden extra voorwaarden. Zo mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht en mogen er geen winstuitdelingen in de vorm van dividend, bonussen of anderszins plaatsvinden aan aandeelhouders, directie en/of bestuurders van de betreffende onderneming.

In ons nieuwsbericht van 5 juni hebben wij tevens het belang aangegeven om tijdig vast te stellen hoe hoog de totale openstaande belastingschuld is. Is deze hoger dan € 20.000, dan moet een verklaring en liquiditeitsprognose onderdeel uitmaken van het verlengingsverzoek. In verband met deze werkzaamheden vragen wij u om een verlenging tijdig met ons af te stemmen.

Bij een verzoek om verlengd uitstel bent u niet gebonden aan een eindtermijn. Het is de Belastingdienst die op termijn het initiatief zal nemen om het uitstel in te trekken zodra de omstandigheden dit volgens hen mogelijk maken. Intrekking vindt echter niet eerder plaats dan 1 oktober 2020. De Belastingdienst zal u, na afloop van het verlengde uitstel start fase 3, tijdig informeren over de afloop van het uitstel.

Laat de belastingschuld niet onnodig oplopen. Tijdens de periode van verlengd uitstel staat het uiteraard vrij om bepaalde aanslagen (gedeeltelijk) te voldoen als de financiële situatie dit toelaat.

Fase 3: betaling

Na afloop van fase 2 verzoekt de Belastingdienst of om betaling van het totale openstaande belastingbedrag of geeft zij de ondernemer de mogelijkheid om tot een passende betalingsregeling te komen. Deze betalingsregeling is niet gebonden aan een maximumtermijn of aan andere eisen die gelden in het reguliere uitstelbeleid. De kaders met betrekking tot deze betalingsregeling zullen nog volgen. 

Heeft u het einde van fase 1 in zicht en wilt u verlengen? Neem dan tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te overleggen.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?