Skip to main content
2 juli 2020

De belangrijkste punten uit de NOW 2.0

Al eerder informeerden wij u over de te verwachten NOW 2.0. Inmiddels is de regeling gepubliceerd en zijn er, ten opzichte van eerdere berichten en de NOW 1.0, een aantal wijzigingen.

Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste punten/ wijzigingen:

 • Openstelling aanvraag 2e tijdvak: 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.
 • Verlenging subsidietijdvak met 4 maanden (juni t/m september 2020).
 • Referentiemaand loonsom is maart 2020 (peildatum 15 mei 2020).
 • Referentieperiode omzet ongewijzigd (wel naar rato 4 maanden i.p.v. 3).
 • Omzetverlies van ten minste 20% (ongewijzigd).
 • Omzetperiode 4 maanden moet aansluiten op periode in eerste tijdvak.
 • Hoogte subsidie maximaal 90% van de loonsom (ongewijzigd).
 • Verhoging opslag van 30% naar 40%.
 • Voorschot op subsidie: 80% welke in 1 of 2 termijnen wordt uitbetaald.
 • Vaststelling van de 1e subsidieperiode kan vanaf 7 oktober 2020 worden aangevraagd.
 • Vaststelling van 1e en 2e subsidieperiode kan ook gelijktijdig; vanaf 15 november 2020.
 • Bij definitieve subsidie vaststelling verplicht overleggen van accountantsverklaring (indien subsidie tenminste € 125.000 of voorschot € 100.000 bedraagt) of een verklaring van een deskundige derde (indien de subsidie tenminste € 25.000 of voorschot € 20.000 bedraagt).

Denk ook aan je verplichtingen zoals o.a. het informeren van werknemers over subsidieverlening, tijdig indienen aangiften loonheffingen en het voeren van een controleerbare administratie.

Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen die om iets meer uitleg vragen:

Gevolgen van ontslag en/of een lagere loonsom kan op drie manieren (en zelfs alle drie tezamen!) doorwerken in de subsidie:

 1. Een boete/ korting van 5% op de totale subsidie bij melding van collectief ontslag in de periode 30 mei tot en met 30 september en het indienen van een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer medewerkers. Is er een akkoord met belanghebbende vakbonden of een commissie via Stg. van de Arbeid dan geldt de korting niet.
 2. De verplichting om geen ontslag in te dienen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV blijft: de korting op de subsidie is dan de loonsom over 3 maanden (niet 4). De 50% boete vervalt.
 3. De inspanningsverplichting om de loonsom gelijk te houden blijft: een lagere loonsom in de subsidieperiode t.o.v. de referentieperiode wordt volledig gekort op het subsidiebedrag, ongeacht het percentage omzetverlies. Dit kan een fors effect hebben op de uiteindelijke subsidie.

Geen winstuitkering of bonus aan directie of management

Over 2020 (tot en met de vaststelling van de jaarrekening) mag een organisatie bij gebruik van de NOW 2.0 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen en geen bonussen aan het bestuur, de directie of management die het beleid bepalen uitkeren. Ook mogen er geen eigen aandelen ingekocht worden. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie € 125.000 of meer ontvangen, of een voorschot van € 100.000 of meer ontvangen.

Inspanningsverplichting voor bij- en omscholing

De werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door. Zie ook onze publicatie van 27 mei jl..


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?