Skip to main content
24 juni 2021

Nieuws over interbestuurlijke informatie (IBI)

De nieuwste Interbestuurlijke Informatie (IBI) nieuwsbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is zojuist verschenen. Deze betreft belangrijk nieuws welke wij graag met je delen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Inmiddels is de nota van wijziging bij het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers (kamerstuk 35298), waar de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt, ingediend bij de Tweede Kamer. Dit roept de vraag op in welk verslagjaar de jaarrekening voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording moet bevatten ? Voorheen werd uitgegaan van het verslagjaar 2021. Om de volgende redenen is dat niet meer haalbaar:

  • Door corona zijn de verantwoording en controle voor dit jaar al complexer geworden, waardoor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording op korte termijn niet opportuun is.
  • Gemeenten en provincies kunnen nu te laat kennisnemen van veranderingen, zoals de nog door te voeren wijzigingen in de regelgeving, in onder meer het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO).
  • De (interne en externe) controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2021 zijn al begonnen.

Daarom zullen gemeenten en provincies naar verwachting voor het verslagjaar 2022, voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording op moeten nemen in de jaarrekening. Ook dit laatste is vanzelfsprekend onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Voor waterschappen geldt een afwijkend tijdpad voor invoering, waarover nog overleg wordt gevoerd met de betrokken partijen.

Dit geeft lucht voor in de invoeringsperiode. Wij adviseren je wel de voorbereidingen voor deze verantwoording in 2021 voort te zetten. 2021 kan daarmee als een pilot-jaar dienen voor de definitieve invoering in 2022.

Vragen?

Heb je vragen over de rechtmatigheidsverantwoording? Neem dan contact op met onze specialisten via 0314 – 369 111.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

Nog niet uitgelezen?