Skip to main content
2 januari 2018

Vaktoeslag over overwerk: wat verandert er per 1 januari 2018?

Als werkgever dient u uw medewerkers te betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw medewerkers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit geldt ook als een medewerker in deeltijd werkt en extra uren maakt. Omdat overwerk vanaf 2018 onder het wettelijk minimumloon komt te vallen, bent u per 1 januari 2018 ook 8% vakantietoeslag verschuldigd over de door uw medewerker extra gewerkte uren (overwerk of meerwerk), tenzij dit anders is bepaald in de CAO.

 

Wanneer werkt een medewerker extra?

De medewerker maakt extra uren als er meer gewerkt wordt dan in het contract staat of als er meer uren gewerkt wordt dan de werkweek telt in uw branche of organisatie. Een volledige werkweek kan 36 tot maximaal 40 uur tellen. Een voorbeeld: als de werkweek 40 uur telt en de medewerker werkt er 45, dan moet er over die 45 uur gemiddeld minstens het minimumloon betaald worden.

 

Zijn er uitzonderingen?

Extra uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de CAO staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de medewerker. Om voldoende tijd te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de CAO op te nemen, is tot 31 december 2018 een schriftelijke overeenstemming met de medewerker voldoende.

Deze uren moet de medewerker uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of deze uren moeten aan de medewerker worden uitbetaald. Als het dienstverband wordt beëindigd moet u de uren die nog niet zijn gecompenseerd uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd dient er bijgehouden te worden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd. De manier waarop u dat doet, staat u vrij. Compensatie in vrije tijd blijft mogelijk, dit is afhankelijk van de hoogte van het salaris.

 

Boetes bij onderbetaling.

De inspectie SZW kan u bij te weinig uitbetalen een boete opleggen. De hoogte van de boete hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag.

Terug

Nog niet uitgelezen?