Skip to main content
18 april 2024

Uitgelicht: 3 do’s uit de Masterclass Wet verbetering poortwachter

Voorkomen is beter dan genezen, maar soms valt een medewerker toch ziek uit. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) geeft dan aan welke plichten je als werkgever en zieke medewerker hebt om actief bij te dragen aan terugkeer in het werk. Onlangs bespraken we in onze Masterclass Wvp de belangrijkste zaken. Ik licht er 3 hoofdpunten voor je uit.

Door Amber Zaal, Casemanager Preventie & Verzuim

De Wet verbetering poortwachter is er sinds 1 april 2002. Ze is erop gericht om langdurig ziekteverzuim onder medewerkers te verminderen en de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) te beperken. De wet schrijft voor dat een werkgever en diens zieke medewerker samen met een bedrijfsarts of arbodienst een plan moeten opstellen en uitvoeren om de zieke medewerker zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wet verbetering poortwachter: best complex

Vanuit goed werkgeverschap en omdat jouw organisatie afhankelijk is van het goed functioneren van medewerkers, is het zaak om te focussen op een goede re-integratie van een zieke medewerker. Dat wil zeggen: niet per definitie zo snel mogelijk weer aan het werk, maar gericht op effectief herstel van de medewerker en een blijvende terugkeer in het werk.

Een te snelle terugkeer, slechte communicatie of het je niet houden aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter geeft alleen maar nadelen:

 • Vertraagde re-integratie
 • Juridische conflicten en claims
 • Verlies van vertrouwen
 • Hogere verzuimkosten
 • Verhoogde werkdruk voor collega’s

Jouw do’s uit de Masterclass Wet verbetering poortwachter

Dat in je achterhoofd houdend heb ik 3 belangrijke do’s voor verzuim en de Wet verbetering poortwachter voor je samengevat:

Verzuim en een ziekmelding ontstaan doorgaans niet van de ene op de andere dag. Er zijn vaak al eerder signalen. Wees daar alert op, ga in gesprek en voer waar nodig aanpassingen door.

Handige tools die je hiertoe als vast onderdeel in jouw beleid kunt opnemen:

Ingeval van verzuim heb je met de Wet verbetering poortwachter te maken met een aantal verplichte onderdelen, vaak op vaste momenten. Denk aan:

 • Probleemanalyse
 • Plan van aanpak
 • Re-integratiedossier
 • Eerste en Tweede Spoor
 • Eerstejaarsevaluatie

Tussen deze onderdelen kan soms langere tijd zitten. Blijf ook dan contact houden met een zieke medewerker Bijvoorbeeld eens in de 2 weken, face-to-face met een kop koffie of telefonisch. Plan deze momenten van tevoren samen in.

Werkt een zieke medewerker (deels) nog of alweer? Evalueer dan op dat soort momenten hoe het werken gaat. De frequentie van contact met een (deels) werkende zieke medewerker kun je laten variëren, bijvoorbeeld door de momenten te plannen op momenten van een aanstaande opbouwstap.

Kom je tijdens contactmomenten tot wijzigingen in (re-integratie-)afspraken? Leg deze samen vast. Bij voorkeur in de eerstejaarsevaluatie van het UWV.

Na het einde van een eerste ziektejaar vindt meestal een arbeidsdeskundig onderzoek plaats. Dit om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor terugkeer in het werk zijn. Met de Functionele Mogelijkheden-lijst opgesteld door de bedrijfsarts beantwoordt het onderzoek vragen zoals:

 • Kan de medewerker zijn eigen werk uitvoeren?
 • Kan het eigen werk van de medewerker worden aangepast?
 • Kan de medewerker ander werk bij de eigen werkgever doen?

Is het antwoord op al deze vragen ‘nee’, dan rijst de vraag: Moeten we zoeken naar ander passend werk bij een andere werkgever?

Meer weten?

Wil je meer weten over de Wet verbetering poortwachter? Hulp nodig van een ervaren verzuimbegeleider? Samen kijken hoe je in jouw bedrijf actief kunt inzetten op preventie? Kijk eens in de Werkwijzer poortwachter van het UWV, maar bel of mail ons ook zeker. We helpen je graag.

Amber Zaal
Casemanager Preventie & Verzuim
T 0316 740 115
E a.zaal@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?