Skip to main content
27 oktober 2017

Preventiemedewerker; stevigere rol in de nieuwe Arbowet

Op 1 juli jl. is de Arbowet grondig gewijzigd. De Preventiemedewerker krijgt een stevigere rol in de nieuwe Arbowet en krijgt nu ook als taak te adviseren aan de en samen te werken met bedrijfsartsen en arbodiensten. De rol van de preventiemedewerker zullen wij in dit artikel verder toelichten.

 

Wat doet een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft enkele hoofdtaken:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak.

Elke werkgever is sinds 1994 verplicht om over een actuele RI&E te beschikken. De RI&E heeft het doel risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen en daarmee ongevallen en uitval van medewerkers te voorkomen.

  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging (OR/PvT) over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

Een arbobeleid heeft effect op de gehele organisatie en haar medewerkers, een beleid dat is afgestemd op de wensen en eisen van zowel de organisatie als de OR/PvT voorkomt uitval van medewerkers en vergroot de werkbaarheid. Indien er geen OR/PvT aanwezig is dan is samenwerking met de directie van belang.

  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

De preventiemedewerker speelt dus een zeer actieve rol op het gebied van veiligheid en gezondheid in de organisatie. Denk hierbij aan de bewaking van de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak van de RI&E en het opstellen van procedures en instructies bij het arbobeleidsplan, etc.

  • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts/arbodienst;

Als interne deskundige is het van belang dat de preventiemedewerker de externe deskundigen op de hoogte houdt van ontwikkelingen en mogelijke veranderingen binnen de organisatie zodat hier samen tijdig op ingespeeld kan worden. De preventiemedewerker kan gesprekken met de arbodienst of bedrijfsarts aanvragen.

 

Wie kan de rol op zich nemen?

Elke organisatie is verplicht om intern een preventiemedewerker aan te stellen met goedkeuring van de OR of PvT. Indien er minder dan 25 medewerkers in dienst zijn mag de directeur deze rol zelf op zich nemen. Hoe medewerkers de preventiemedewerker kunnen bereiken moet in de RI&E worden vastgelegd.

De preventiemedewerker moet over voldoende kennis en kunde beschikken om de rol op zich te mogen nemen en voldoende tijd krijgen om zijn taken uit te kunnen voeren. Welke deskundigheid er nodig is in een organisatie is afhankelijk van de risico’s die zijn voortgekomen uit de RI&E. Hoe complexer de risico’s hoe meer kennis er nodig is. Op de websites van inPreventie en Profiel voor preventiemedewerkers kan er een eerste inventarisatie naar gedaan worden van de benodigde kennis en kunde per soort (omvang/branche) organisatie.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het profiel van de preventiemedewerker en hulpmiddelen voor de uitvoering kan de website van het Arboportaal bekeken worden. Voor instructie en training van de preventiemedewerker of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vitacon Luteijn via 0316-740115.

Terug

Nog niet uitgelezen?