Skip to main content
8 augustus 2016

De participatiewet: uitleg en voortgang

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet is ervoor iedereen die wel kan werken, maar hierbij ondersteuning nodig heeft. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Wet Banenafspraak en arbeidsbeperking

De Wet Banenafspraak is een onderdeel van de Participatiewet en heeft als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. De Wet Banenafspraak geldt voor Wajongers die kunnen werken, mensen met een WSW-indicatie, mensen met WIW-baan, mensen met een ID-baan en mensen die onder de Participatiewet vallen die niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Om deze mensen aan het werk te helpen hebben de werkgevers in de marktsector afgesproken om tegen 2026 te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperkingen. De overheidssector zorgt voor 25.000 werkplekken. Sinds 2015 tellen uitzend- of detacheringsovereenkomsten ook mee.

Er is aan de Wet Banenafspraak ook een Quotumwet gekoppeld. Dit betekent dat een deel van het personeelsbestand dient te bestaan uit medewerkers met een arbeidsbeperking.

Quotumheffing voor 2017 niet van toepassing

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat het eerste doel bereikt is voor zowel de marktsector als de publieke sector.
Voor 2017  is de quotumheffing niet van toepassing. Zolang men op schema blijft met het creëren en vervullen van voldoende banen zal dat voor de toekomstige jaren zo blijven. Alle werkgevers zijn dus samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Banenafspraak.

Voortgang

De onderstaande tabel laat zien hoeveel banen (110,92 verloonde uren per maand) er in 2012 en 2015 waren voor zowel de Achterhoek als heel Nederland.

Nulmeting (eind 2012) 4e kwartaal 2015
Achterhoek
markt/overheid
819 993
Achterhoek uitzend/detachering 1685 2010
Achterhoek
totaal
2504 3003

 

Nulmeting (eind 2012) 4e kwartaal 2015
Nederland
markt/overheid
38.973 47.753
Nederland uitzend/detachering 36.206 48.483
Nederland
totaal
75.179 96.236

Bron: Regionale trendrapportage Banenafspraak, UWV, juli 2016

Hoewel het eerste doel is bereikt is er voor de marktsector als de overheidssector nog genoeg werk om te zorgen voor voldoende banen voor unieke werknemers.

Meer informatie en ondersteuning

Als werkgever kunt u aanspraak maken op verschillende regelingen en subsidies indien u iemand aanneemt in het kader van de Banenafspraak. Wilt u hierover meer informatie neem dan contact met ons op via:

E info@vitaconluteijn.nl
T 0316-740115

Terug

Nog niet uitgelezen?