Skip to main content
1 oktober 2021

(Doorontwikkeling) Horizontaal toezicht

Waarschijnlijk heeft ook jouw overheidsinstantie een horizontaal toezicht (HT) convenant met de Belastingdienst gesloten of hanteren jullie in de praktijk een dergelijke werkwijze. Het sleutelwoord bij Horizontaal Toezicht is ‘samenwerking’. Door de samenwerking tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige kan de kwaliteit van de aangiften worden geborgd en verbeterd. De Belastingdienst heeft in haar jaarplan 2020 een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de aanpak Horizontaal Toezicht, namelijk de doorontwikkeling hiervan. Wat betekent dit voor jouw organisatie?

De voordelen

In theorie heeft Horizontaal Toezicht voor een belastingplichtige de volgende voordelen:

 • Eén aanspreekpunt bij de Belastingdienst
 • De werkwijze bij de Belastingdienst is open en transparant
 • Aangepast toezicht: bouwen aan vertrouwen in plaats van een verticale relatie.

In welke groep valt jouw organisatie?

De Belastingdienst heeft in haar jaarplan 2020 een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de aanpak Horizontaal Toezicht, namelijk de doorontwikkeling hiervan. Deze Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT) is een gevolg van de evaluatie van de huidige HT én de manier waarop hier in de praktijk inhoud aan wordt gegeven. Door de DHT gaat de Belastingdienst de organisaties die in aanmerking (willen) komen voor HT in drie groepen opsplitsen.

 1. De 100 grootste en meest complexe ondernemingen
 2. Grote ondernemingen in de zin van artikel 2:397 lid 1 BW (balanstotaal minimaal 20 miljoen, meer dan 40 miljoen omzet en ten minste 250 medewerkers
 3. Grote ondernemingen die niet voldoen aan de criteria van artikel 2:397 lid 1 BW. Deze kunnen alleen nog via de fiscale dienstverlener deelnemen aan HT.

De meeste overheidswerkgevers vallen in de 2e categorie. Hierdoor bestaat er in de meeste gevallen de kans om een nieuw, individueel (D)HT convenant af te sluiten. De kleinere gemeenten zullen hier kwalificeren voor de 3e categorie.

Eisen nieuw convenant

Kwalificeert jouw organisatie zich in de tweede groep? Dan kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een nieuw individueel DHT convenant afgesloten worden voor een periode van 3 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je een ‘self assessment’ uit te voeren. Hierbij breng je in beeld of je als organisatie voldoet aan de geschiktheidscirteria voor HT. Dit document minimaal de volgende onderdelen bevatten.

 • De bereidheid om (fiscaal) transparant te zijn
 • De bereidheid tot een zakelijke werkrelatie met de Belastingdienst
 • Vastlegging van de fiscale strategie
 • Een fiscale risicoanalyse
 • Een adequaat werkend monitoring systeem (TCF)
 • Aanleveren van gegevens ten behoeve van de belastingheffing bij derden

Daarnaast kan in het self assesment aanvullend nog het volgende worden opgenomen:

 • Een algemene beschrijving van alle betrokken rechtspersonen en activiteiten
 • Een beschrijving van de fiscale organisatie en borging: key persons en verdeling taken, bevoegdheden verantwoordelijkheden
 • Een overzicht met de gemaakte afspraken (APA, ruling, VSO)
 • Een overzicht met verbeteringen, inclusief management reactie

Traject DHT

Het traject naar verlening van het HT convenant ziet er in grote lijnen veelal als volgt uit:

 1. Er vindt een evaluatie en toekomstgericht gesprek plaats tussen Belastingdienst en belastingplichtige
 2. Belastingplichtige stelt -indien zij in aanmerking wil komen voor een nieuw HT convenant- het self assesment op en deelt deze met de Belastingdienst
 3. De risicoanalyse speelt hierin samen met het benoemen van concrete acties die volgen uit de risicoanalyse veelal de inhoudelijke basis voor HT
 4. De Belastingdienst geeft feedback op het self assesment en kan indien van toepassing vragen om aanpassing of aanvulling van de documentatie
 5. Er vindt een evaluatiegesprek plaats tussen het bestuur van de belastingplichtige en de Belastingdienst
 6. Na overleg kan het HT-convenant desgewenst worden verlengd in de ‘’nieuwe stijl’’

Meer informatie

Wil je meer weten over de voordelen van horizontaal toezicht? Bekijk dan onze speciale pagina hierover. Wil je meer informatie of ondersteuning bij de doorontwikkeling horizontaal toezicht? Onze adviseurs staan voor je klaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?