Skip to main content
20 januari 2017

DGA: pensioen in eigen beheer en gebruikelijk loon

1. Uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld.

De stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, is op de valreep tot nader orde uitgesteld. Momenteel wordt een aanvulling op het wetsvoorstel voorbereid waarin eventueel aanvullende maatregelen zullen worden opgenomen en waarin ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal worden voorgesteld. Wanneer het wetsvoorstel opnieuw in de Eerste Kamer behandeld wordt is nog niet duidelijk. Naar verwachting is dit voor de zomer 2017.

Een dga kan op dit moment nog net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. Een dga kan dat echter ook in eigen beheer (bij zijn eigen bv). Het wetsvoorstel regelde dat vanaf 2017 het niet meer mogelijk was om als dga fiscaal vriendelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Nu de stemming over het wetsvoorstel is uitgesteld, is opbouw in 2017 voorlopig nog mogelijk.

Naast het stopzetten van het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer, bood het wetsvoorstel vanaf 2017 ook drie mogelijkheden voor reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer:

  • Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente;
  • Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting (OV);
  • Het bevriezen van het bestaande pensioen in eigen beheer.

Afkopen kon volgens het wetsvoorstel in 2017, 2018 en 2019. De korting werd echter elk jaar lager: van 34,5% in 2017, naar 25% in 2018, tot 19,5% in 2019. De korting zou worden toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015. Bij afkoop in 2017, zou dan loonheffing verschuldigd zijn over 65,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 zou voor 100% worden belast. Het jaar van afkoop zou niet van invloed op de revisierente zijn: zowel bij afkoop in 2017, als 2018, als 2019 zou geen revisierente verschuldigd zijn.

Ook omzetten in een oudedagsverplichting kon volgens het wetsvoorstel in de jaren 2017, 2018 en 2019. Wilde u eerst omzetten in een oudedagsverplichting en daarna alsnog afkopen? Dan was dat in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met de korting en zonder revisierente.

Tip: De verwachting is dat een groot deel van het wetsvoorstel in stand blijft maar dat het stopzetten van het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer in plaats van per 1 januari 2017 op een later moment plaatsvindt. De verwachting is dat ook de voorgestelde afkoopregeling met kortingspercentages niet noemenswaardig zal wijzigen. Het kortingspercentage zal daarbij waarschijnlijk nog steeds worden toegepast op de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Een eventueel opgebouwd pensioen in eigen beheer in 2017 zal waarschijnlijk dan ook niet delen in een korting bij

2. Gebruikelijk loon verhoogd naar € 45.000

Het vaste bedrag in de gebruikelijk loon regeling voor de dga en zijn partner, bedraagt al enkele jaren € 44.000. Dit bedrag gaat in 2017 omhoog naar € 45.000. Dga’s kunnen het gebruikelijk loon in 2017 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
  • € 45.000.

Let op! Om het loon lager dan € 45.000 vast te stellen, moet u aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000. Lukt dat niet dan bedraagt het gebruikelijk loon  minimaal € 45.000.

3. Gebruikelijk loon regeling voor innovatieve startups versoepeld

Vanaf 2017 is een versoepelde gebruikelijk loon regeling voor innovatieve startups in de wet opgenomen. Het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag vanaf 2017 namelijk worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. De maatregel geldt voor dga’s van bedrijven met een S&O-verklaring die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Een innovatieve startup kan maximaal 3 jaar gebruik maken van de versoepeling.

Let op! Ook een innovatieve startup kan gebruik maken van de tegenbewijsregeling. Als u, als innovatieve startup,  aannemelijk kan maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het wettelijk minimumloon, dan kan het gebruikelijk loon op dit lagere bedrag worden vastgesteld. Lukt dat niet dan kan het gebruikelijk loon worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

De maatregel geldt in beginsel tot 1 januari 2022, maar kan bij een positieve evaluatie eventueel verlengd worden.

Tip: Ook als u slechts een deel van 2017 een S&O-verklaring heeft en als starter wordt aangemerkt, kunt u geheel 2017 gebruik maken van de versoepeling.

Is de dga verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan moet de werkgever eerst een de-minimisverklaring invullen en indienen bij RVO.nl. Met de de-minimisverklaring wordt RVO.nl gevraagd te verklaren dat de toepassing van de versoepeling er niet toe leidt dat de door de Europese Commissie ingestelde steundrempels worden overschreden. Pas als uit de melding van RVO.nl blijkt dat het de-minimisplafond niet wordt overschreden, mag de versoepeling van de gebruikelijk loon regeling worden toegepast.

Terug

Nog niet uitgelezen?