Skip to main content
30 april 2019

Heeft BTW invloed op het maatschappelijk belang?

Vrijwel iedere dag betalen wij BTW, meestal zonder nadenken. Tijdens het shoppen of wanneer vermeld op een zakelijke factuur, nemen we de Belasting Toegevoegde Waarde volgzaam voor lief. Volgens BTW-specialist Jeffrey Kemperman gaat het hier echter over een uitdagende belastingvorm met veel ‘valkuilen’, bijvoorbeeld voor multinationals en organisaties in het publieke domein.

In het algemeen ervaart Jeffrey dat organisaties nu meer dan voorheen aandacht hebben voor BTW-vraagstukken. In de fiscale praktijk van Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten, waar Jeffrey zich verder ontwikkelde tot de BTW specialist die hij nu is, ziet hij steeds meer complexe vraagstukken op zijn bureau belanden. Jeffrey: “Enerzijds komt dat door de sterke groei van onze samenstel- en controlepraktijk, waar veel BTW-vraagstukken spelen rondom bijvoorbeeld vastgoed en internationale handel. Anderzijds hebben we hier ook te maken met gewijzigde BTW-wetgeving. We zien bijvoorbeeld ook bij (gemeentelijke) sportbedrijven dat hun BTW-positie sterk is veranderd als gevolg van de verruiming van de BTW-sportvrijstelling.”

“Er ligt een fijne lijn tussen belasting besparen en verantwoord omgaan met fiscale wetgeving”

BTW-sportvrijstelling

Dat professionele begeleiding bij BTW-vraagstukken, op verantwoorde wijze, lonend is blijkt wel uit de diverse voorbeelden die Jeffrey schetst. De belangen zijn groot en zaken waar ondernemers of bestuurders in het algemeen niet zelf uitkomen, vormen voor Jeffrey dagelijkse kost. Hij benoemt in die zin nogmaals de situatie rondom de BTW-sportvrijstelling voor sportbedrijven. Als gevolg van de verruiming van deze vrijstelling zijn veel prestaties van sportbedrijven (zonder winstoogmerk) voortaan vrijgesteld. Het gevolg hiervan is dat zij geen BTW meer mogen verrekenen op investeringen in sportaccommodaties en op de onderhoudskosten daarvan. Ter compensatie zijn beperkte subsidieregelingen in het leven geroepen. Jeffrey: “Dat heeft uiteindelijk veelal kostprijsverhogende gevolgen voor de sportende bevolking. Een maatschappelijk nadeel dat via optimalisatie van de BTW-positie van zo’n organisatie wellicht opgelost kan worden”.

Werkbare oplossing

Er zijn meer voorbeelden te benoemen. Zo vormt BTW soms in eerste instantie een belemmering voor het ontstaan van nuttige samenwerkingsverbanden tussen (semi)overheden. Bijvoorbeeld als het gaat om uitlenen van personeel. Ook hier zijn echter oplossingen voorhanden die deze belemmering neutraliseren.  

Obscure constructies

Jeffrey: “Het ‘besparen van belasting’ valt als term niet overal altijd even goed. Het gaat hier echter lang niet altijd over ontwijken van belasting of het creëren van een ‘papieren werkelijkheid’. Als student fiscaal recht studeerde hij af op het thema Omzetbelasting. In zijn scriptie, over misbruik van recht in de BTW bij zorginstellingen en scholen, beschreef hij hoe daar constructies bedacht werden om BTW te besparen. Jeffrey besluit: “Door de BTW-positie van organisaties te optimaliseren dienen we duidelijk een maatschappelijk of economisch belang. Er ligt een fijne lijn tussen belasting besparen en verantwoord omgaan met fiscale wetgeving. Die moet natuurlijk wel overeind blijven.”

Bétéwétenswaardigheden

Waar in 1969, het jaar waarin de moderne toepassing van de BTW werd ingevoerd, het hoge tarief nog een schamele 12% betrof, hanteert de fiscale overheid nu 21%. Het lage tarief (bijvoorbeeld op voedingsmiddelen) ontkwam ook niet aan een verhoging en werd in de loop der jaren ruim verdubbeld van 4 naar 9%. De ook wel gebezigde benaming ‘Omzetbelasting’ roept verwarring op. BTW wordt namelijk niet berekend over de omzet maar over de ‘toegevoegde waarde’, ofwel het deel van de omzet dat als marge kan worden aangemerkt. De BTW op de inkoop wordt immers verrekend bij de aangifte.

Terug

Nog niet uitgelezen?