Skip to main content
31 mei 2021

BIK met terugwerkende kracht ingetrokken

De Baangerelateerde Investeringkorting (BIK) is op Prinsjesdag gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. Maar de Europese Commissie zal de regeling niet op tijd goedkeuren. Daarom wordt de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken

Het kabinet wil bedrijven ook in deze roerige tijden stimuleren om investeringen te doen. Dat is goed voor het herstel van de economie. Het plan was om dit te doen met de BIK: een tijdelijke regeling waarmee bedrijven konden investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Deze wordt nu echter met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken, omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Om het vrijgekomen budget zo snel mogelijk bij bedrijven terecht te laten komen ligt er nu een voorstel om de BIK te vervangen door verlaging van de werkgeverspremie.

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.

Verlaging van de werkgeverspremie

Het kabinet heeft voorgesteld het budget dat in 2021 vrijkomt, in te zetten voor een verlaging van de werkgeverspremie AWf in 2021. Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Met deze verlaging hoopt het kabinet dat bedrijven financiële ruimte houden om investeringen te doen. Dit draagt ook bij aan het aantal banen. Dat vindt het kabinet in deze tijd belangrijk.

Het voorstel wordt op dit moment uitgewerkt. Het streven is dat de verlaging per 1 augustus in gaat. De precieze uitwerking en ingangsdatum worden later bekend gemaakt.

Hier lees je meer over de verwachte, nieuwe AWf-premies.

Terug

Nog niet uitgelezen?