Skip to main content
21 mei 2015

Aanvraag subsidie praktijkleren 2015

In 2015 kunt u een subsidieaanvraag indienen, bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  , vanaf 2 juni 2015 tot en met uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur. Aanvragen die het RVO na dit tijdstip ontvangen, komen niet in aanmerking. Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Subsidie aanvragen achteraf

Subsidie praktijkleren kunt u achteraf aanvragen: na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding.  Een aanvraag kunt u tijdens de aanvraagperiode indienen. Voor begeleiding uit een voorgaand studiejaar kunt u geen aanvraag indienen.
Als de begeleiding eerder stopt dan in de (praktijkleer)overeenkomst is aangegeven, bijvoorbeeld omdat het diploma is behaald, dan moet u deze datum als einddatum van de begeleiding in uw aanvraagformulier invullen.
U kunt uitsluitend via het eLoket een aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

Vraag eHerkenning tijdig aan!

eHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. Hiermee zien wij wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf een aanvraag in te dienen. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het eLoket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan.
Voor alle aanvragers is het aanvraagformulier op 2 juni 2015 om 9.00 uur beschikbaar. Het tijdvak van digitale indiening in 2015 loopt van 2 juni 2015 9.00 uur tot uiterlijk 15 september 2015 17.00 uur.

Werkgever vult digitaal aanvraagformulier in

In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of de werkleerplaats voor de deelnemer verzorgt. Bij de doelgroepen promovendi en toio’s is een werkgever ook gedefinieerd als een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet de bijzondere universiteiten en onderzoeksorganisaties.
In de aanvraagformulieren dient de indiener onder andere te verklaren dat de werkgever beschikt over de vereiste (praktijkleer) overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden, dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst en dat de vereiste administratie op orde is.
Als u meerdere aanvragen opeenvolgend indient, is een aantal velden uit de voorgaande aanvraag overgenomen. Dit zijn onder meer de erkenningscode en de Crebo-code. Wanneer er sprake is van een andere kennisinstelling (erkenningscode) of opleiding, moet u deze code handmatig wijzigen.

Overzichtsschema

Doel               Het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen
Aanvraag      Per studiejaar, achteraf na de geboden begeleiding

Studiejaar 2014-2015

  • Vmbo en mbo: 1 augustus 2014 – 31 juli 2015
  • Hbo: 1 september 2014 – 31 augustus 2015
  • Promovendi / toio’s: 1 september 2014 – 31 augustus 2015

Aanvraagperiode: 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015

Deadline indiening: uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur

Formulieren: digitaal aanvraagformulier

Indiening: digitaal via e-loket

Besluit en uitbetaling: uiterlijk 15 december 2015

Beslistermijn en uitbetaling

Na 15 september 2015 wordt gelijktijdig besloten op alle ingediende aanvragen. Een aanvraag die al in juni is ingediend, omdat de begeleiding op dat moment was afgerond, wordt dus pas afgehandeld na het einde van het studiejaar. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.
De minister beslist binnen 13 weken na 15 september van enig kalenderjaar op de voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen aanvragen. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct uitbetaald door RVO.nl.
Er zijn meerdere subsidieregelingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt. Wilt u een andere subsidie aanvragen dan die voor praktijkleren? Bekijk dan de verschillende subsidiemogelijkheden in de Subsidiewijzer.

Machtigen van een intermediair of uitzendbureau

Het erkend leerbedrijf kan een intermediair of uitzendbureau machtigen om de aanvraag in te dienen, administratie te voeren en correspondentie te onderhouden. De machtiging moet fysiek bestaan en rechtsgeldig ondertekend zijn. RVO.nl heeft geen rol in de onderlinge (financiële) afspraken tussen de werkgever en de gemachtigde. Voor RVO.nl is de werkgever als aanvrager eindverantwoordelijk. RVO.nl betaalt in alle gevallen uit aan de werkgever.

Een machtiging is vormvrij. Partijen kunnen dus van alles met elkaar afspreken op grond van de Subsidieregeling praktijkleren. De namen van leerlingen hoeven niet verplicht bij de machtiging te worden toegevoegd. Dit maakt het wel overzichtelijker voor beide partijen, zeker omdat de werkgever de subsidie ontvangt.

Een machtiging kan ook worden afgegeven voor meerdere jaren. Uit de machtiging moet duidelijk blijken wat de reikwijdte ervan is. De machtiging moet voorafgaand aan de aanvraag zijn afgegeven en geldig zijn. Dat betekent dat zowel de volmachtgever als de gemachtigde de machtiging hebben ondertekend en het is voorzien van de datum van tekening.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

 

Terug

Nog niet uitgelezen?