Skip to main content
14 februari 2014

Werkkostenregeling

Of u nu wel of nog niet deelneemt aan de werkkostenregeling (verder: WKR) wij denken dat u per 1 januari 2015 te maken krijgt met wijzigingen op de bestaande regeling.

Uitvoeringstechnische wijzigingen

Als de werkkostenregeling per 1 januari 2015 in de huidige vorm wordt voortgezet, zal de regeling waarschijnlijk wel op een aantal onderdelen worden gewijzigd. Dit zullen in de eerste plaats vooral uitvoeringstechnische veranderingen zijn. Zo zal de afrekening van de werkkostenregeling (bij overschrijding van de vrije ruimte) waarschijnlijk gaan plaatsvinden na afloop van het kalenderjaar. Mogelijk dat dit wordt aangevuld met een voorlopige afrekening per kwartaal. Daarnaast heeft het ministerie van Financiën aangegeven te bezien of het mogelijk is de werkkostenregeling (ook) per concern toe te laten passen in plaats van per inhoudingsplichtige.

Uit evaluaties van de werkkostenregeling komt naar voren dat in de praktijk met name knelpunten worden ervaren met het huidige werkplekcriterium. Het is mogelijk dat het ministerie van Financiën concreet ervaren knelpunten wil gaan oplossen. Als belangrijkste voorbeeld heeft men hier genoemd het parkeren buiten het eigen bedrijfsterrein van de werkgever. Dit wordt dan wellicht weer onbelast in 2015. Tenslotte overweegt het ministerie een herinvoering van een specifieke vrijstelling voor producten en diensten uit het eigen bedrijf. Dit omdat met name de detailhandel onevenredig hard wordt getroffen door de werkkostenregeling; in verhouding hebben deze werkgevers veel laag betaald personeel en de mogelijkheid onbelast personeelskortingen te geven is vervallen met de huidige werkkostenregeling.

Noodzakelijkheidscriterium

Het is ook mogelijk dat het noodzakelijkheidscriterium wordt geïntroduceerd. Het noodzakelijkheidscriterium gaat uit van de gedachte dat het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van zaken waarvan de werkgever het nodig en noodzakelijk vindt dat zijn werknemers die in hun werk gebruiken, geheel buiten het loonbegrip blijft. En dus onbelast blijven. Vakliteratuur en gereedschappen, mobiele telefoons en dergelijke kunnen dan op grond van de nieuwe definitie van het loon al onbelast zijn.

Om aan te sluiten bij de maatschappelijke opvattingen van wat loon is, zal veel meer de achtergrond van de voorziening een rol moeten spelen. Heeft de voorziening, bijvoorbeeld de verstrekking van een iPad, vooral een zakelijke achtergrond en kan de werkgever in redelijkheid menen dat dit nodig is voor de uitoefening van de dienstbetrekking, dan kan het eventuele privévoordeel van die voorziening buiten beschouwing blijven. Andersom kan dit ook; is een voorziening gericht op het belonen van een werknemer, maar kan deze voorziening ook bijdragen aan de uitoefening van de dienstbetrekking, dan is deze toch volledig belast. Hierbij kan bijvoorbeeld aan een maandelijkse borrel op kosten van de werkgever worden gedacht.

Actie

Uiteraard houdt u zich niet dagelijks bezig met de WKR. Wel adviseren wij u ruim voor de komende zomervakantie uw personeelskosten te inventariseren en in te delen volgens de WKR. Dit biedt u inzicht in uw loonkosten en geeft u daarnaast de ruimte in de laatste maanden van het jaar aanpassingen door te voeren in uw arbeidsvoorwaarden.

Mocht u meer informatie wensen of zou u willen dat wij uw inventarisatie verzorgen danwel u op basis hiervan adviseren, neem dan contact met ons op.

Terug

Nog niet uitgelezen?