Skip to main content
16 mei 2022

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat je medewerkers vanaf 2 augustus 2022 recht hebben op een uitkering van UWV als zij ouderschapsverlof opnemen. Deze wet is een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

De totale omvang van ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof kan opgenomen worden tot aan de dag waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt.

In de WBO is nu geregeld dat de medewerker die ouderschapsverlof opneemt, gedurende negen weken recht heeft op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het maximumdagloon.
Je medewerker heeft alleen recht op deze uitkering als het verlof wordt opgenomen vóór de datum waarop het kind de leeftijd van één jaar bereikt.

Voor de WBO komen de volgende medewerkers in aanmerking:

  • de medewerker die in familierechtelijke betrekking tot het kind staat;
  • de medewerker die volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als het kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind als een eigen kind op zich heeft genomen.

Voor het aanvragen van een uitkering van het UWV is het noodzakelijk dat de medewerker een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling heeft (ambtenaren). De aanvraag loopt dan via de werkgever.

Ook voor de dga

Met de wijziging van de WAZO echter komen directeur-grootaandeelhouders, alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen ook in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Zij kunnen de aanvraag rechtstreeks indienen bij het UWV. Hierover lees je meer in ons eerder gepubliceerde artikel Ook een DGA heeft recht op aanvullend geboorteverlof.

Europese richtlijn

Betaald ouderschapsverlof was nog niet eerder geregeld. Het is de uitwerking van een Europese richtlijn om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers te bevorderen.

Advieswijzer Verlofregelingen 2022

Als werkgever ben je verplicht om je medewerkers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat je daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor jou en je medewerkers in? Hierover lees je meer in de advieswijzer verlofregelingen 2022.

Terug

Nog niet uitgelezen?