Skip to main content
2 september 2013

Na de vakantie

De vakantietijd is voor de meesten van ons achter de rug en de scholen zijn weer begonnen. Grote kans dat er ook in uw bedrijf leerlingen en stagiaires zijn gestart.

Wij willen u daarom in vogelvlucht meenemen door de regels die de Belastingdienst heeft gesteld voor deze groep ‘medewerkers’.

Echte dienstbetrekking

Meestal zijn leerlingen en stagiaires niet in echte dienstbetrekking. Maar als een stagiair een reële beloning krijgt, bijvoorbeeld het minimum (jeugd)loon, is er wel een echte dienstbetrekking. In dat geval gelden de gewone regels voor de loonheffingen en zijn de stagiaires verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. U draagt deze premies, samen met de ingehouden loonheffing en de werkgeversheffing Zvw af via de aangifte loonheffingen.

Fictieve dienstbetrekking – stagiaires

Beloning

Als de stagiair wel een beloning ontvangt (maar dan ruim onder het minimum (jeugd)loon – een stagevergoeding dus) dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. U hoeft in dat geval geen premie voor de werknemersverzekeringen af te dragen. De stagiair is wel verzekering voor de Wet Wajong en voor de ZW. Voor deze werknemersverzekeringen betaalt u echter geen premie.

Wij berekenen wel loonheffing en deze draagt u samen met de werkgeversheffing Zvw af via de aangifte loonheffingen.

Geen beloning

Als de stagiair de stagevergoeding niet zelf krijgt, hoeft u geen loonheffingen in te houden en te betalen onder de volgende voorwaarden.
– U maakt de stagevergoeding rechtstreeks over aan de school of het stagefonds, met uitzondering van kostenvergoedingen;
– De school of het stagefonds geeft het stagegeld niet door aan de stagiair, maar gebruikt dit voor algemene schoolse activiteiten;
– De school of het stagefonds administreert de stagevergoedingen en de besteding daarvan;
– U legt binnen 2 maanden na afloop van elk jaar de volgende gegevens in uw administratie vast: de naam, het adres en het BSN/sofinummer van de stagiair, de naam en het adres van de school of het stagefonds en het bedrag van de beloning. Hierbij vermeldt u de datum en het nummer van het besluit waarop de regeling is gebaseerd: 14 december 2010, nr. DGB 2010/2202M.

Afdrachtvermindering

 In een aantal gevallen heeft u recht op een afdrachtvermindering voor de stagiaires en leerlingen. Wij bespreken deze gevallen hieronder.

 U hebt onder voorwaarden recht op de afdrachtvermindering onderwijs voor:

  1.  Een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  2. Een werknemer die is aangesteld als assistent in opleiding (aio) of als promovendus bij een universiteit of is aangesteld als onderzoeker in opleiding (oio) bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen of bij een onderzoeksinstelling die onder een van deze 2 instellingen valt;
  3. Een werknemer die is aangesteld bij een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO;
  4. Een werknemer die bij u werkt in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo);
  5. Een werknemer die een voormalige werkloze is en die aangewezen scholing volgt om hem op startkwalificatieniveau te brengen;
  6. Een leerling die een leer-werktraject volgt in het 3e of 4e leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De leerling hoeft niet in dienstbetrekking te zijn;
  7. Een stagiair die minstens 2 maanden lang een stage volgt voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2. De stagiair hoeft niet in dienstbetrekking te zijn;
  8. Een werknemer die een procedure Erkenning verworven competentie (EVC-procedure) volgt bij een erkende EVC-aanbieder.

Zoals u leest is het voor de stagiaires in categorie 6 en 7 niet noodzakelijk dat zij in dienstbetrekking zijn. Dus ook als u deze stagiaires niet opneemt in de loonadministratie en niet bij ons aanmeldt, kunt u recht hebben op afdrachtvermindering die u alleen kunt toepassen via de aangifte loonheffingen die wij voor u indienen.

De maximum afdrachtvermindering per jaar loopt uiteen van € 1.297,- tot € 3.274,-.

Laat het ons weten, want samen verhogen wij de kwaliteit van uw loonadministratie!

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt uw vragen mailen naar algemeen@vitaconhrservices.nl of bel ons op (0314) 36 91 50.

Met vriendelijke groet,

Vitacon HR Services

Terug

Nog niet uitgelezen?