Skip to main content
27 mei 2020

Mogelijkheden uitstel van belastingbetaling verruimd

Onlangs heeft het kabinet de mogelijkheden voor het verkrijgen van bijzonder uitstel van belastingbetaling verruimd. Heeft u vanwege de Corona crisis te maken met betalingsproblemen? Dan kunt u tot 1 september 2020 een uitstelverzoek indienen.

Het uitstel wordt automatisch verleend voor een periode van 3 maanden, vanaf de datum van verzending van het verzoek. De wijze waarop u het verzoek voor dit uitstel indient is ongewijzigd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar een eerder door ons gepubliceerd bericht.

Verlenging van bijzonder uitstel na 3 maanden

In het hierboven genoemde bericht leest u onder meer dat:

  • verlenging van het verleende uitstel van 3 maanden mogelijk is
  • de hoogte van de totale openstaande belastingschuld op het bewuste moment bepalend zal zijn voor de wijze waarop u het verlengde uitstel moet aanvragen
  • waar u het initiële uitstel ook digitaal kon aanvragen, dit bij een verlenging alleen schriftelijk mogelijk is.

Is uw totale openstaande belastingschuld lager dan € 20.000?

In dit geval kunt u in principe zelf schriftelijk verzoeken om verlenging van het bijzondere uitstel. In dit verzoek dient u aan te geven hoe uw onderneming is getroffen door de Corona crisis en waarom langer uitstel noodzakelijk is. Dit moet u onderbouwen met bijvoorbeeld een lagere omzet, geplande en verwachte opdrachten of boekingen en/of andere relevante (cijfermatige) factoren. Een verklaring van een zogenaamde derde-deskundige, bijvoorbeeld een accountant of extern consultant, is niet nodig. Uiteraard kunnen wij u helpen met een correcte onderbouwing van uw aanvraag.

Is uw totale openstaande belastingschuld hoger dan € 20.000?

Dan zult u in ieder geval de hulp van een derde-deskundige in moeten schakelen. Deze dient aannemelijk te maken dat er, op het moment van de verlengingsaanvraag, betalingsproblemen zijn. En dat deze hoofdzakelijk zijn ontstaan door de Corona crisis. Bij de verklaring dient ook een liquiditeitsprognose gevoegd te worden, waarbij rekening is gehouden met de feiten en omstandigheden die op dat moment bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de beperkingen van het aantal toelaatbare mensen en een nog steeds van toepassing zijnde (gedeeltelijke) sluiting. Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens en informatie, zal de derde-deskundige moeten aangeven op basis van welke factoren de verklaring is opgemaakt.

In het verzoek voor verlengd uitstel dient de ondernemer tevens te verklaren:

  • geen bonussen uit te keren
  • geen eigen aandelen in te zullen kopen of dividenden uit te keren (in geval van een rechtspersoon)

Eventuele aanvullende kaders hieromtrent worden later bekend gemaakt.

Op basis van het verzoek en de (cijfermatige) onderbouwingen zal de Belastingdienst uiteindelijk beslissen of zij het uitstel volledig of gedeeltelijk zal verlengen.

Na verlenging nog verder uitstel nodig?

Bij toekenning zal het uitstel worden verleend totdat de Belastingdienst kenbaar maakt het in te trekken. Dat zal in ieder geval niet gebeuren voor 1 september 2020. Vooruitlopend op nader beleid heeft het kabinet aangekondigd dat zij, waar er behoefte is aan langer uitstel, een passende betalingsregeling aan zal bieden aan de belastingplichtige. Wij laten het u direct weten als hierover meer bekend gemaakt is.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?