Skip to main content
18 januari 2024

10 loonwijzigingen 2024 voor werkgevers en dga’s

Per 1 januari 2024 zijn er tal van loonwijzigingen ingegaan die gevolgen hebben voor loongerelateerde zaken van werkgevers en dga’s. Deze 10 vielen ons extra op.

1. Verlaging vrije ruimte WKR

Per 1 januari 2024 is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) verlaagd naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom (2023: 3%). Over het meerdere van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%.

2. Verhoging gebruikelijk loon dga

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon voor de dga en de meewerkende partner stijgt in 2024 naar € 56.000 (2023: € 51.000). De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap (of waarvan de partner zo een aanmerkelijk belang heeft) en die ook werk verricht voor die vennootschap. Zij moeten een loon genieten dat ‘gebruikelijk’ is voor de werkzaamheden. Het normbedrag van € 56.000 is onderdeel van de beoordeling van wat gebruikelijk is.

3. Verhoging vrijgestelde reiskostenvergoeding

De vrijgestelde reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer, is dit jaar verhoogd naar € 0,23 per kilometer. De vrijgestelde reiskostenvergoeding geldt voor alle vormen van vervoer, dus bijvoorbeeld ook voor afgelegde kilometers per fiets of bromfiets. De verhoging naar € 0,23 per kilometer geldt ook voor de dga die in dienst is bij zijn bv.

4. Verruiming vrijstelling openbaar vervoer

Vanaf 2024 zijn de regels over belastingvrije ov-abonnementen eenvoudiger. Het maakt vanaf 2024 niet langer uit of het ov-abonnement ter beschikking wordt gesteld, verstrekt of vergoed. De enige voorwaarde is nog dat het abonnement ook zakelijk gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Als dat het geval is, is de terbeschikkingstelling, verstrekking of vergoeding van een ov-abonnement gericht vrijgesteld. De gewijzigde regels gelden ook voor de terbeschikkingstelling, verstrekking of vergoeding van een voordeelurenkaart.

5. Invoering wettelijk minimum uurloon

Vanaf 1 januari 2024 geldt een wettelijk minimum uurloon, dat per 1 januari 2024 voor medewerkers van 21 jaar en ouder € 13,27 per uur bedraagt. Dit betekent dat in veel cao’s de salarisschalen moeten worden aangepast en opnieuw moeten worden berekend, omdat er geen vaste maand-, week- of dagbedragen meer bestaan.

Let op! Op de loonstrook moet het geldende wettelijk minimum uurloon worden vermeld voor de betreffende leeftijd van de medewerker en de periode waarop de loonstrook betrekking heeft.

Meer weten over minimum uurloon?

Lees het blog van arbeidsjuriste Laura van Alst: Wettelijk minimum uurloon – Dit verandert er

6. Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding

Je kunt vrijwilligers die binnen jouw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de Belastingdienst onbelast is. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand.

De vrijwilligersvergoeding moet binnen de maximale bedragen blijven en de vrijwilliger moet de werkzaamheden niet bij wijze van beroep verrichten. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de werkzaamheden niet bij wijze van beroep worden verricht als de maximum uurvergoeding in 2024 € 5,50 bedraagt. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar bedraagt deze maximum uurvergoeding in 2024 € 3,25.

7. Wijzigingen 30%-regeling

De 30%-regeling is een fiscale regeling waarbij je, onder strikte voorwaarden, maximaal 30% van het salaris belastingvrij mag uitbetalen aan personeel dat je uit het buitenland hebt aangetrokken. Deze regeling is vanaf 2024 versoberd. Zo mag je in 2024 de 30%-regeling slechts toepassen over een salaris tot maximaal € 233.000. Dit maximum geldt in 2024 overigens niet als je voor de medewerker in het laatste loontijdvak van 2022 de 30%-regeling al toepaste.

Afbouw 30%-regeling

Verder wordt de 30%-regeling vanaf 2024 afgebouwd. Deze afbouw houdt in dat je de eerste 20 maanden 30% van het salaris onbelast als kostenvergoeding mag uitbetalen, de daaropvolgende 20 maanden nog maar 20% en de daaropvolgende 20 maanden nog maar 10%. Paste je de 30%-regeling al in het laatste tijdvak van 2023 voor de medewerker toe, dan geldt de afbouw in 2024 nog niet voor deze medewerker.

Voorwaarden voor 30%-regeling

Voor toepassing van de 30%-regeling geldt een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat de medewerker een specifieke deskundigheid heeft die je niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt vindt. Een medewerker wordt geacht te voldoen aan de specifieke deskundigheid als de beloning van de medewerker hoger is dan een vastgestelde salarisnorm. Die ligt in 2024 bij minimaal € 46.107 (2023: € 41.954).

Voor medewerkers die instromen en jonger zijn dan 30 jaar en hun masterdiploma hebben behaald geldt in 2024 een salarisnorm van € 35.048 (2023: € 31.891).

Geen salarisnorm geldt voor: Medewerkers die voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs werken bij een onderzoekinstelling en voor medewerkers die arts in opleiding tot specialist (AIOS) zijn.

8. Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer medewerkers

Heb je 100 of meer medewerkers in dienst, dan ben je als werkgever vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers. Zo moet je het totaalaantal kilometers dat medewerkers afleggen voor zakelijk en woon-werkverkeer rapporteren, maar ook het jaartotaal aan kilometers, verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype. De gegevens over 2024 moet je uiterlijk 30 juni 2025 hebben ingestuurd.

Meer weten over de rapportageverplichting WPM?

Lees het blog van e-HRM specialist Melanie Wesdorp: Wat jij als werkgever moet weten over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

9. Verhoging thuiswerkvergoeding en andere normbedragen

Voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, kun je – onder voorwaarden – in 2024 een medewerker een onbelaste vergoeding geven van € 2,35 per dag (2023: € 2,15). Ook het normbedrag voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines (of soortgelijke ruimtes) of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie is in 2024 hoger: € 3,90 per maaltijd (2023: € 3,55).

10. Hoger premieloon

Het maximum premieloon stijgt in 2024 naar € 71.628 (2023: € 66.956). Voor medewerkers met een premieloon vanaf € 66.956 kun je als werkgever daarom te maken krijgen met hogere verschuldigde premies, ook als de premiepercentages van bepaalde werknemersverzekeringen ten opzichte van 2023 zijn gedaald.

Ook de verschuldigde premie Zorgverzekeringswet (Zvw) kan voor medewerkers én dga’s met een premieloon vanaf € 66.956 omhooggaan. Zo bedraagt de maximum af te dragen Zvw-premie voor medewerkers in 2024 € 4.706 (2023: € 4.473). Voor dga’s bedraagt de maximum Zvw-premie in 2024 € 3.811 (2023: € 3.636).

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?