Skip to main content
7 december 2021

Wijzigingen no risk-polis per 1 januari 2022

Als je medewerker met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, heeft hij of zij recht op ziekengeld van het UWV. Omdat UWV ziekengeld betaalt, wordt jij als werkgever financieel gecompenseerd voor het loon dat je aan jouw medewerker moet doorbetalen tijdens ziekte. Gaat het om langdurig verzuim dat tot een WIA-uitkering leidt, dan hoef je als werkgever niet de financiële risico’s te dragen.

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA, dan betekent dit dat je de WGA-uitkering niet zelf hoeft te betalen. Ben je publiek verzekerd dan betekent dit dat hiermee een verhoging van de gedifferentieerde premie wordt voorkomen.

Huidige regeling

De regeling, zoals deze nu is, leidt ertoe dat bij een te late aanvraag het ziekengeld niet meer tot uitbetaling kan komen, omdat het ziekengeld over ten hoogste een jaar met terugwerkende kracht wordt uitbetaald. Als werkgever kun je nog wel UWV verzoeken om het recht op ziekengeld te beoordelen. Deze fictieve ziekengeldclaim kan aantrekkelijk zijn als je eigenrisicodrager bent, want dan hoef je de aansluitende WGA-uitkering niet zelf te betalen.

Ook voor de publiek verzekerde werkgever kan dit aantrekkelijk zijn, omdat hij hiermee een verhoging van de gedifferentieerde premie voorkomt.

Hierdoor is het in de huidige regeling financieel aantrekkelijk voor werkgevers om in hun administratie op zoek te gaan naar langdurig zieke medewerkers die achteraf mogelijk recht op ziekengeld zouden hebben gehad. Daardoor heeft UWV nu een toenemend aantal verzoeken van werkgevers ontvangen om vast te stellen of er in het verre verleden (soms zelfs na 7 jaar) recht zou zijn geweest op ziekengeld als tijdig een claim zou zijn gedaan.

Aangezien in dit soort situaties het ziekengeld niet meer tot uitbetaling kan komen, moet UWV in deze situaties uitsluitend voor de hierboven geschetste mogelijke WIA-gevolgen (toerekening of premielasten) een fictief recht op ziekengeld vaststellen. Mogelijk moet de verzekerde daarvoor worden onderzocht door een arts van UWV. UWV moet ook aan de verzekerde brieven sturen over een recht op ziekengeld, dat nooit tot uitbetaling kan komen. Dit is een onbedoeld en onwenselijk gevolg van de huidige redactie van de artikelen 117b, derde lid, onderdeel c, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en artikel 82, zesde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Het is ongewenst en past niet in de structuur van deze wetgeving om fictieve rechten vast te stellen, terwijl het beoogde doel van de no-riskpolis (het over de streep trekken van werkgevers om iemand in dienst te nemen met een arbeidsongeschiktheidsverleden) hier niet meer mee wordt bereikt.

Aanpassingen vanaf 1 januari 2022

De voorgestelde aanpassingen van de WIA en de Wfsv zijn erop gericht om de voordelen van een fictieve claim op ziekengeld weg te nemen. Die voordelen zijn:

  • Als je als werkgever eigenrisicodrager bent: het niet hoeven dragen van de kosten van de WGA-uitkering.
  • Voor de publiek verzekerde werkgever: het voorkomen van een verhoging van de gedifferentieerde premie.

De voorgestelde wijzigingen in de WIA en de Wfsv hebben vooral gevolgen als de medewerker al is ingestroomd in de WIA en je als werkgever het financieel risico hier dus voor draagt; als je eigenrisicodrager bent, draag je immers de lasten van de WGA-uitkering en als je publiek verzekerd bent, betaal je immers een hogere gedifferentieerde premie.

Risicobeperkende regelingen

De overheid stimuleert werkgevers op allerlei manieren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Meer daarover lees je in het artikel “Krapte op de arbeidsmarkt? Hier liggen je kansen!

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat dit voor jou betekent? Neem dan contact op met onze adviseurs, zij kijken graag met je mee.

 

 

Bron: Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?