Skip to main content
8 mei 2020

Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de corona crisis?

Op grond van de Wet verbetering poortwachter bent u verplicht om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat doet u als dat nu niet kan, omdat het werk stilligt?

Het UWV controleert middels de poortwachtertoets of u er als werkgever alles aan doet om een zieke werknemer te re-integreren. Het uitgangspunt daarbij is dat zowel werkgever als werknemer alles moeten doen wat mogelijk is.

Er wordt altijd gekeken of het re-integratieverslag (RIV) compleet is. Dit mag digitaal worden aangeleverd, indien u beschikt over de portal. Indien u hier niet over beschikt, dan kunt u de documenten post toezenden. Normaliter dient het dossier 3-5 dagen na het indienen van de WIA-aanvraag volledig bij het UWV te zijn, maar door de Corona crisis hanteert het UWV enkele dagen coulance. De stukken die aanwezig dienen te zijn in het RIV staan omschreven op de website van het UWV en bij de WIA-aanvraag.

Het RIV wordt inhoudelijk zoveel mogelijk beoordeeld op basis van de bevindingen van de bedrijfsarts. Indien nodig neemt de verzekeringsarts contact op met de bedrijfsarts. Vindt de verzekeringsarts een fysiek spreekuur noodzakelijk, dan zal het UWV uitgaan van de belastbaarheid zoals beschreven door de bedrijfsarts.

Creativiteit

Van werkgevers wordt in het kader van de re-integratie inspanningen enige creativiteit verwacht. Het vinden van werkervaringsplekken of herplaatsingsplekken is lastig, maar dit ontslaat u niet van uw inspanningsverplichting om bijvoorbeeld het tweede spoor re-integratietraject in te zetten. Alle aanwezige kansen dienen te worden benut.

Ten tijde van corona

Bij het beoordelen van de inspanningen voor re-integratie (in het kader van de RIV-toets) moet u als werkgever beschrijven hoe de situatie in uw bedrijf ten tijde van de Corona crisis van invloed is geweest op het re-integratieproces. Indien van toepassing, omschrijft u waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd. Is het mogelijk om de werknemer na de bedrijfssluiting te herplaatsen in passend werk? Dan dient er sprake te zijn van een onherroepelijke toezegging dat deze herplaatsing gerealiseerd wordt na heropening van uw bedrijf.

Betalingsonmacht

Dreigende betalingsonmacht is geen reden om van loondoorbetalingsverplichting af te zien. Kunt u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen, dan betekent dat niet dat de re-integratie-inspanningen als voldoende worden aangemerkt. Het is evenmin een deugdelijke grond voor die onvoldoende inspanningen. Het UWV verwijst daarbij ook naar de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De overheid heeft, door garanties te geven voor bedrijfskredieten, voorzien in de bekostiging van bijvoorbeeld het arbeidsdeskundig onderzoek en andere verplichtingen voor de werkgever.

Bekortingsverzoek

Heeft u een loonsanctie gekregen en kunt u de gesignaleerde tekortkomingen niet herstellen? Dan adviseert het UWV u een bekortingsverzoek te doen. Daarin zult u moeten motiveren waarom – en gedurende welke periode – de re-integratie is gestagneerd.

Deskundigenoordelen

Werkgevers en werknemers kunnen nog steeds bij het UWV deskundigenoordelen aanvragen. Het UWV zal deze op basis van de stukken en op afstand uitvoeren. Is een inhoudelijk oordeel niet mogelijk omdat een fysiek spreekuur bij de verzekeringsarts nodig is? Dan kan de werkgever bij latere RIV-beoordelingen niet worden verweten dat hij bij stagnerende re-integratie geen deskundigenoordeel heeft aangevraagd.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialist Ricardo Tesink, per mail r.tesink@vitaconluteijn.nl of telefonisch via 0316 – 740 115


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?