Skip to main content
13 december 2021

Lokale overheid | Vraag en antwoord Kadernota rechtmatigheid

Met betrekking tot de Kadernota rechtmatigheid zijn een aantal vragen gesteld. Hieronder vind je de vragen en de bijbehorende antwoorden:

Wat is de ingangsdatum voor de Notitie bedrijfsvoering. Is dat gelijk met de Kadernota rechtmatigheid 2022?

Ja, de ingangsdatum is gelijk met de Kadernota rechtmatigheid 2022 waarbij de commissie wel aantekent dat de stellige uitspraken en aanbevelingen die geen directe relatie hebben met het invoeren van de rechtmatigheidsverantwoording ook eerder toegepast mogen worden.

Is de begrotingsrechtmatigheid in de Kadernota 2022 niet ruimer gedefinieerd t.o.v. het verleden?

Nee, de begrotingsrechtmatigheid is niet verruimd. De Kadernota 2018 is geschreven met de oordeelsvorming van de accountant als uitgangspunt. Door de raad gesanctioneerde overschrijdingen leidde niet automatisch tot bevindingen voor de oordeelsvorming van de accountant. Nu het college zich expliciet moet verantwoorden over rechtmatigheid is het vanzelfsprekend dat dit over alle afwijkingen van de begroting (en investeringsbudgetten) gaat. Immers de financiële beheershandelingen dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting (en investeringsbudgetten) en de hiermee samenhangende programma’s.

Het voorwaardencriterium kent ook aspecten die lijken op getrouwheid. Waar zit het verschil?

Er is geen sprake van een verschil. Aan het begin van hoofdstuk 4 van de Kadernota rechtmatigheid 2022 wordt uitgelegd dat bij de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening het college reeds aangeeft dat de jaarrekening in overeenstemming met het BBV is opgesteld en dat daarmee de jaarrekening een getrouwe weergave is van de baten en lasten, de activa en passiva. Daarmee bepaal je feitelijk een volgorde. Voorwaarden die bij het niet naleven ervan tot een fout in het getrouwe beeld van de jaarrekening leiden, worden niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording van het college, maar wegen mee in het oordeel van de accountant over het getrouwe beeld. Uiteraard is het mogelijk om een toelichting te geven, bijvoorbeeld in de paragraaf bedrijfsvoering, indien het college bepaalde fouten toe wil toelichten.

Moet de verantwoordingsgrens als totaal van de fouten en onduidelijkheden worden gezien of bestaat er een aparte verantwoording voor zowel de fouten als de onduidelijkheden?

Zoals in paragraaf 3.2 van de Kadernota rechtmatigheid 2022 staat vermeld: “Voor zowel fouten als voor onduidelijkheden afzonderlijk geldt hetzelfde percentage. Fouten en onduidelijkheden worden niet bij elkaar opgeteld”. Dus er is sprake van aparte verantwoordingen.

Meer informatie

Wil je meer weten? Lees dan onze eerder publicatie over de kadernota. Hier kun je ook de volledige kadernota rechtmatigheid 2022 downloaden.

 

Bron: Commissie BBV 

Terug

Nog niet uitgelezen?