Skip to main content
30 september 2021

Lokale overheid | Kadernota rechtmatigheid 2022

De commissie BBV geeft via de kadernota rechtmatigheid haar visie over de invulling van het begrip rechtmatigheid in de rechtmatigheidsverantwoording van de decentrale overheden conform artikel 75, lid 2 BBV. De kadernota rechtmatigheid wordt door de commissie BBV geactualiseerd als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Voor de jaarrekening 2022 is hier aanleiding toe indien de voorgenomen wetswijziging, waarin het afgeven van een verantwoording over de rechtmatigheid bij decentrale overheden wordt geregeld, tijdig wordt afgerond. Met ingang van het verslagjaar 2022 wordt dan de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders (bij gemeenten) en het dagelijks bestuur (bij gemeenschappelijke regelingen) voor de rechtmatigheid benadrukt doordat het college / dagelijks bestuur een verantwoording over rechtmatigheid af moet gaan geven in plaats van de accountant.

De Kadernota rechtmatigheid 2022 gaat dan ook gelden vanaf begrotingsjaar 2022 indien bovengenoemde wetswijziging tijdig wordt afgerond. In hoofdstuk 2, is een specifiek hoofdstuk opgenomen voor raadsleden. Wij adviseren deze te delen met uw auditcommissie, zodat zij meegenomen worden in de aanstaande wijzigingen. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de kadernota 2022 óf heb je vragen met betrekking tot jouw organisatie? Onze specialisten staan voor je klaar.

Bron: Commissie BBV

Terug

Nog niet uitgelezen?