Skip to main content
24 mei 2022

Voorjaarsnota 2022

Op 20 mei 2022 is de Voorjaarsnota 2022 verschenen (Kamerstuk 36120) en naar de Tweede Kamer gestuurd. De Voorjaarsnota is een omschrijving van de voorgenomen fiscale wetwijzigingen, een bijwerking van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023.

In de Voorjaarsnota staan de volgende fiscale maatregelen:

 • Voor de vennootschapsbelasting zal de schijfgrens vanaf 2023 worden verlaagd van € 395.000 naar € 200.000.
 • Het basistarief voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 10,1%. (van 9%).
 • De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijk-loonregeling wordt verlaagd van 25% naar 15%.
 • De ouderenkorting wordt niet verhoogd, terwijl dit wel voorgenomen was.
 • Vanaf 2025 gaat voor de afbouw van de algemene heffingskorting ook het box 2 en box 3 vermogen meetellen. Momenteel telt alleen het box 1 inkomen mee.
 • Vanaf 2024 gelden er twee schijven voor box 2. Het basistarief wordt gesteld op 26% tot € 67.000. Voor het meerdere geldt een tarief van 29,5%.
 • De 30%-regeling wordt beperkt tot € 216.000 vanaf 2022. Er zal wel een overgangsregeling komen van 3 jaar.
 • De FOR (Fiscale OudedagsReserve) wordt vanaf 2023 afgeschaft. De FOR mag dan nog wel worden afgewikkeld op basis van het huidige regime, maar vanaf 2023 wordt het niet meer gefaciliteerd om FOR op te bouwen.
 • Vanaf 2025 mag de margeregeling in de omzetbelasting alleen nog worden toegepast indien de verkoper het kunstvoorwerp zelf heeft ingekocht voor het algemene btw-tarief.
 • Waar eerder sprake was van het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 wordt dit al in 2023 verhoogt.
 • De stapsgewijze verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3, naar circa € 80.000, gaat niet door.

In augustus van dit jaar neemt de minister een besluit over de koopkracht. Dan wordt ook het pakket lastenverlichting voor middeninkomens worden ingevuld.

Box 3-heffing: recht op rechtsherstel voor bezwaarmakers

Daarnaast is op 20 mei 2022 andermaal een arrest gewezen inzake de box 3-heffing. De Hoge Raad heeft hierin geoordeeld dat de bezwaarmakers recht hebben op rechtsherstel. Voor belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar maakten, was nog geen beslissing genomen over het al dan niet bieden van rechtsherstel.

In beginsel zouden niet bezwaarmakers geen recht hebben op rechtsherstel. De vraag is nog of een verzoek tot ambtshalve vermindering dan zou kunnen slagen. Volgens de Hoge Raad vormt het kerstarrest dergelijke nieuwe jurisprudentie en moeten verzoeken om ambtshalve vermindering op basis van de wet worden afgewezen. Dit zou alleen anders zijn geweest als de minister van Financiën gebruik zou maken van de wettelijke mogelijkheid een uitzondering te maken. Dat heeft zij (nog) niet gedaan.

Overigens staat in de voorjaarsnota 2022 wel vermeld dat als naderhand wordt besloten alsnog ambtshalve vermindering te verlenen, daarvoor budgettaire dekking moet worden gevonden. Wellicht dat de staatssecretaris op basis van het oordeel van de Tweede Kamer nog anders zou kunnen besluiten.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Voorjaarsnota of de wijzigingen in het box 3-stelsel? Neem dan contact op met onze specialisten. Zij zijn telefonisch of per mail bereiken.

Terug

Nog niet uitgelezen?