Skip to main content
26 juli 2021

Vaststelling compensatie inkomstenderving bij gemeenten

In dit artikel lees je over het proces voor de komende weken om de compensatie inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2020 vast te stellen: wat wordt vergoed en hoe is het proces ingericht?

Gelet op het zeer krappe tijdspad, ook nog in de zomerperiode, moet je vóór 30 juli doorgeven op welk mailadres je gemeente de conceptberekening wenst te ontvangen. Alleen dan is een zo spoedig mogelijke verzending aan en beoordeling door je gemeente mogelijk. Geef je geen mailadres van je gemeente door, dan wordt de mail naar het algemene correspondentieadres van je gemeenten verstuurd. Correspondentie over de compensatiebedragen verloopt via compensatieinkomstenderving@minbzk.nl.

Wat wordt vergoed?

Uitgangspunt is reële compensatie van de door jouw gemeente gederfde inkomsten door corona in 2020. De gederfde inkomsten worden berekend door de begrote inkomsten af te zetten tegen de door jouw gemeente, volgens de jaarrekening, geïnde inkomsten. Na vaststelling van de totaal gederfde inkomsten zal het totale reeds door jouw gemeente ontvangen compensatiebedrag in 2020 hierop in mindering worden gebracht.

De compensatie betreft de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Voor de leges geldt dat, mocht er een groot verschil zijn tussen begrote en gerealiseerde leges, het Rijk en de VNG hierover nader in gesprek zullen gaan.

Wanneer ontvang je de vergoeding?

Het streven is de te compenseren bedragen nog dit jaar over te maken. Dit vraagt een strakke planning, want uiterlijk 11 oktober 2021 moeten de definitieve bedragen zijn vastgesteld.

Hoe gaat de vaststelling van de vergoeding in zijn werk?

Je IV3-gegevens zijn in juli bekend:

  1. Uiterlijk rond 16 augustus zal jouw gemeente de berekening van het concept compensatiebedrag voor de gemeente ontvangen.
  2. Tot uiterlijk 30 augustus kun je een reactie toesturen op het concept compensatiebedrag. Ben je het niet eens met het vastgestelde bedrag, dan dien je een motivering mee te sturen.
  3. Begin september zal het Rijk je reactie beoordelen.
  4. Rond 17 september zal het Rijk de definitieve bedragen vaststellen.

Je IV3-gegevens zijn in juli nog niet bekend, maar wel in september:

  1. In september, na de tweede levering van de IV3-gegevens, zal voor jouw gemeente het bovenstaande proces versneld plaatsvinden.
  2. Rond 30 september zal jouw gemeente de berekening van het concept compensatiebedrag voor de gemeente ontvangen.
  3. Tot uiterlijk 6 oktober kun je een reactie toesturen op het concept compensatiebedrag. Ben je het niet eens met het vastgestelde bedrag dan dien je een motivering mee te sturen.
  4. Uiterlijk 11 oktober zal het Rijk de definitieve bedragen vaststellen.

Je IV3-gegevens zijn pas na september bekend:

Dan geldt voor jouw gemeente dat het compensatiebedrag in het voorjaar 2022 definitief zal worden vastgesteld en uitgekeerd.

Meer informatie

Wil je meer weten over de compensatie inkomstenderving bij gemeenten? Onze specialisten van de Corona Helpdesk staan voor je klaar.

 

Bron: Rijksoverheid

Terug

Nog niet uitgelezen?