Skip to main content
11 augustus 2022

Update box 3: Rechtsherstel en (definitieve) aanslagen

Zoals bekend wordt voor alle aanslagen 2017 tot en met 2020, die op 24 december 2021 nog niet definitief opgelegd waren, rechtsherstel geboden. Dit geldt ook voor de aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022.

De eerste aanslagen met rechtsherstel zijn inmiddels opgelegd. De verwerking van het rechtsherstel wordt als volgt weergegeven op de (definitieve) aanslag:

Deze beschikking is vastgesteld op grond van artikel 3.154 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. U heeft verzocht om teruggaaf vanwege middeling over (jaartal) tot en met (jaartal). De inspecteur heeft besloten aan uw verzoek tegemoet te komen. Als gevolg hiervan krijgt u een teruggaaf van € (getal).

Het rechtsherstel wordt dus als uitkomst op een middelingsverzoek verwerkt. Daarnaast staat op de aanslag dat nog niet eerder aangifte is gedaan terwijl dit natuurlijk vaak wél het geval is.

Drie scenario’s

Voor de aanslagen inkomstenbelasting 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021 wel definitief vaststonden, en waar geen bezwaar tegen is gemaakt, is er in beginsel geen rechtsherstel. De staatssecretaris heeft voor deze gevallen drie scenario’s geschetst:

 1. Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers;
 2. Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers;
 3. Gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers, met vier verschillende opties.

Scenario 1: Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
Voor niet-bezwaarmakers bestaat er geen juridische verplichting om rechtsherstel te bieden. Wanneer besloten wordt om geen rechtsherstel te bieden aan niet-bezwaarmakers dan is hierbij geen aanvullende regelgeving nodig.

Scenario 2: Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
Hierbij wordt het rechtsherstel volledig geboden aan de niet-bezwaarmakers. Dit wordt geboden volgens de forfaitaire spaarvariant, hierdoor worden de niet-bezwaarmakers op dezelfde wijze gecompenseerd als de bezwaarmakers. Dit scenario is niet waarschijnlijk, omdat er onvoldoende budget voor is.

Scenario 3: Gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers, met vier verschillende opties
Voor dit scenario moet nog onderzoek gedaan worden of deze met volledige zekerheid geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd en wat de uitvoeringsgevolgen zijn. Er zijn vier verschillende opties:

  • A: Rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant met maximering herstelbedrag;
  • B: Rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant tot een maximum aan vermogen;
  • C: Uitkering vast of variabel bedrag;
  • D: Verhoging heffingsvrije vermogen.

We houden de ontwikkeling nauwlettend in de gaten en houden je op de hoogte.

Herzien van optimalisatie

Belastingplichtigen met een fiscaal partner kunnen box 3-bestanddelen onderling verdelen. De meest gunstige toerekening van de box 3-grondslag kan door het rechtsherstel anders zijn dan initieel in de aangifte is verwerkt. De Belastingdienst past niet automatisch de gunstigste verdeling toe. Het verdient dus de voorkeur om de berekening van het box 3-rechtsherstel goed te laten beoordelen om te bezien of wellicht een andere optimale verdeling gunstiger is.

Definitieve aanslag zonder rechtsherstel

Momenteel zien we dat ook (definitieve) aanslagen worden opgelegd waarbij het rechtsherstel nog niet is toegepast. Wij raden aan om, in dergelijke gevallen, in overleg te gaan met je belastingadviseur.

Tot slot willen we opmerken dat het rechtsherstel wederom uitgaat van forfaitaire rendementen. Op bank- en spaartegoeden zijn deze bijna nihil. Op beleggingen wordt gerekend met een rendement van 5-6%. In de werkelijkheid kan het natuurlijk zijn dat deze rendementen in een bepaald jaar niet behaald zijn. Daarbij kan het standpunt ingenomen worden dat er nog steeds sprake is van strijdigheid met het eigendomsrecht. In deze gevallen is het raadzaam om in overleg te gaan met je belastingadviseur.

Meer informatie

De impact van de wijzigingen in het box 3-stelsel is groot. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de pagina van onze Box 3-Helpdesk, daar vind je alle berichtgeving omtrent dit onderwerp. Je kunt onze specialisten ook telefonisch (0314 369 111) of per mail bereiken voor al je box 3-gerelateerde vragen.

Terug

Nog niet uitgelezen?