Skip to main content
24 februari 2023

Toch geen verhoging belastingrente voor bedrijven en burgers

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting blijft voorlopig op 8% staan. Er zal, in tegenstelling tot eerdere plannen, geen verhoging naar 10,5% plaatsvinden per 1 maart 2023. Dit omdat het kabinet later dit voorjaar de percentages eerst nog eens opnieuw onder de loep wil nemen.

De Belastingdienst kan belastingrente in rekening brengen als ze een aanslag niet op tijd kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat een belastingplichtige zijn aangifte te laat indient. Andersom geldt hetzelfde: doet de Belastingdienst te lang over het opleggen van een aanslag waarbij ze een bedrag moet uitbetalen, dan moet ze belastingrente aan de belastingplichtige vergoeden. Zo is de rente voor beide partijen een prikkel voor het tijdig en juist indienen maar ook afwikkelen van een aangifte.

Geen verhoging belastingrente

Er gelden nu twee verschillende percentages voor de belastingrente:

  • Minimaal 8% voor vennootschapsbelasting en bronbelasting
  • Minimaal 4% voor overige belastingen waarvoor belastingrente kan worden gerekend

Het percentage voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt vastgesteld op basis van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Toen de ECB recent een rentepercentage van 2,5% aankondigde, werd uitgegaan van een stijging van de belastingrente voor vennootschapsbelasting en bronbelasting van 8 naar 10,5% per 1 maart. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment echter niet wenselijk en zal later dit voorjaar de belastingrentepercentages opnieuw bekijken. Daarnaast vindt er momenteel onderzoek plaats naar de belastingrentesystematiek, waaronder ook de rentepercentages.

Wat geldt tussen nu en het beleidsbesluit

Om het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op 8% te kunnen houden, wordt het Besluit belasting- en invorderingsrente zo snel mogelijk gewijzigd.

Naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023. In de periode vanaf 1 maart totdat het Besluit belasting- en invorderingsrente is aangepast, geldt:

  • Voor belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op vergoeding van belastingrente, blijft een rente van 10,5% gelden. Deze belastingplichtigen ontvangen een nabetaling, waarvoor zij geen actie hoeven te ondernemen.
  • Voor belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen, blijft vanaf 1 maart 2023 een rente van 8% gelden. Aan dit tijdelijke verschil komt een einde op het moment dat het aangepaste besluit is ingegaan. Vanaf dat moment geldt voor zowel te vergoeden als in rekening te brengen belastingrente een percentage van 8%, in ieder geval totdat er een nieuw besluit is genomen.

 

Bron: Belastingdienst

 

Terug

Nog niet uitgelezen?