Skip to main content
2 oktober 2020

NOW 3.0: 3 tranches met geleidelijke verlaging van tegemoetkoming

De NOW-regeling wordt verlengd tot en met juni 2021. Op dit moment zijn alleen de hoofdlijnen van NOW 3.0 bekend. De systematiek in de NOW 3.0 is grotendeels gelijk aan de NOW 1.0 met een paar aanpassingen.

 

Wat is de NOW?

De NOW ondersteunt werkgevers bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun medewerkers. Met deze regeling wordt een periode van substantiële omzetdaling (tenminste 20%) overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%.

De overheid heeft op 28 augustus jl. besloten om de NOW-regeling te verlengen met de NOW 3.0. NOW 3.0 is onderverdeeld in drie tranches:

 • 3e tranche: 1 oktober tot en met 31 december 2020
 • 4e tranche: 1 januari tot en met 31 maart 2021
 • 5e tranche: 1 april tot en met 1 juni 2021

De systematiek in de NOW 3.0 is grotendeels gelijk aan de NOW 1.0 (maart, april en mei) en NOW 2.0 (juni, juli, augustus en september). Hieronder lees je meer over de hoofdlijnen van de NOW 3.0. De verdere uitwerking wordt medio oktober verwacht.

 

NOW 3.0 aanvragen

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de 3e tranche te openen op 16 november aanstaande voor de duur van vier weken (dus tot 13 december 2020). In deze periode kun je subsidie aanvragen voor de periode van 1 oktober t/m 31 december 2020.

Voor de 4e tranche (periode 1 januari tot en met 31 maart 2021) is het aanvraagtijdvak 15 februari t/m 14 maart 2021.

Voor de 5e tranche (periode 1 april tot en met 30 juni 2021) kun je je aanvraag indienen van 17 mei t/m 13 juni 2021.

 

Omzetverlies en referentieperiode

Om in aanmerking te komen voor NOW 3.0 moet het omzetverlies voor de 3e tranche minimaal 20% bedragen. Voor de 4e en 5e tranche is dit zelfs minimaal 30%.

De referentieperiode blijft boekjaar 2019, ook voor de 3e, 4e en 5e tranche.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden die start op:

 • 3e tranche: 1 oktober, 1 november of 1 december 2020
 • 4e tranche: 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021
 • 5e tranche: 1 april, 1 mei of 1 juni 2021

Indien je voor een tweede of derde keer een beroep doet op de NOW, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het tweede tijdvak (NOW 2.0). Bijvoorbeeld: heb je voor NOW 2.0 gekozen voor de periode van juli t/m oktober 2020, dan wordt de periode in het derde tijdvak automatisch november 2020 t/m januari 2021.

 

Loonsom

Voor de loonsom gaat het UWV voor de 3e, 4e en 5e tranche, in beginsel, uit van het Sociale Verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen over de maand juni 2020. Mocht je polis administratie voor de maand juni 2020 niet gevuld zijn, dan wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

 

Aanpassing in hoogte tegemoetkoming

Vanaf de vijfde tranche (vanaf 1 april 2021) wordt de maximering van het in aanmerking te nemen loon binnen NOW 3.0 aangepast. De tegemoetkoming wordt dan gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon (€ 4.845 per maand) in plaats van op twee maal het maximum dagloon (€ 9.691 per maand).

De tegemoetkoming in de loonkosten wordt in de NOW 3.0 afgebouwd. De subsidie bedraagt:

 • 80% van de loonsom over de driemaands periode oktober 2020 tot en met december 2020 in de 3e  tranche.
 • In de 4e tranche bedraagt de subsidie nog 70% van de loonsom over de driemaands periode januari 2021 tot en met maart 2021.
 • Voor de 5e tranche geldt een tegemoetkoming van 60% van de loonsom over de driemaands periode april 2021 tot en met juni 2021.

Bij alle drie de tranches blijft de forfaitaire opslag van 40% behouden, zoals die ook gold bij de NOW 2.0 (40%).

Loonsomdaling

Anders dan bij NOW 1.0 en 2.0 mag in NOW 3.0 de loonsom dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. De loonsomdaling kan op verschillende manieren tot stand komen, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, een loonsverlaging in overeenstemming met medewerkers of door ontslag.

De daling van de loonsom mag bedragen:

 • 3e tranche: 10%
 • 4e tranche: 15%
 • 5e tranche: 20%

 

Voorschot

Keurt het UWV je aanvraag goed, dan wordt er een voorschot verleend van 80% van de subsidie, zoals deze berekend wordt op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Dit voorschot wordt uitbetaald in drie termijnen.

 

Bedrijfseconomisch ontslag

De korting in het geval van bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 3.0. Er komt wel een inspanningsverplichting voor de werkgever om afgevloeide medewerkers te begeleiding naar nieuw werk.

De werkgever is verplicht om in het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd contact op te nemen met het UWV via de UWV telefoon NOW als hij gedurende dat subsidietijdvak voor één of meerdere van zijn medewerkers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV.

Als wordt vastgesteld dat een werkgever bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd, maar geen contact heeft gehad met het UWV over van-werk-naar-werk-begeleiding, dan wordt de subsidie met 5% gekort.

 

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

Voor de 3e tranche geldt dat het concern (waarvan een werkmaatschappij gebruik maakt van de regeling) over 2020 t/m de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over boekjaar 2020 wordt vastgesteld (in 2021) geen dividend of bonussen mag uitkeren en ook geen eigen aandelen terug mag kopen.

Voor de 4e en 5e tranche geldt dat het concern (waarvan een werkmaatschappij gebruik maakt van de regeling) over 2021 t/m de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over boekjaar 2021 wordt vastgesteld (in 2022) geen dividend of bonussen mag uitkeren en ook geen eigen aandelen terug mag kopen.

 

Vaststelling NOW 3.0

De vaststelling van de 3e, 4e en 5e tranche moet ineens geschieden vanaf 1 september 2021. Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tranches plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor iedere tranche een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan.

Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?