Skip to main content
22 mei 2020

Noodpakket 2.0, wat wijzigt er?

Afgelopen woensdag, 20 mei 2020, is het tweede steunpakket voor ondernemers bekendgemaakt. De steunmaatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De NOW-regeling wordt met 3 maanden verlengd, de ontslagboete in de NOW vervalt, er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven en er is meer compensatie voor vaste lasten van MKB’ers in getroffen sectoren.

Lees hieronder vast de belangrijkste highlights van het noodpakket 2.0.

NOW 2.0

De NOW-regeling krijgt een vervolg, de nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten is vergelijkbaar met de eerste regeling. Er zijn wel een aantal wijzigingen doorgevoerd, de belangrijkste aspecten van de nieuwe regeling zijn:

 • Verlenging met 3 maanden (vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020)
 • Streven naar openstelling 2e tijdvak per 6 juli 2020
 • Omzetverlies van ten minste 20% (ongewijzigd)
 • 90% van de loonsom (ongewijzigd)
 • Verhoging opslag op de loonkosten van 30% naar 40%
 • Omzetdaling wordt vastgesteld op driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus (aansluitend op gekozen periode in 1e tijdvak)
 • Referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020
 • Aanvraag 2e tijdvak uiterlijk 31 augustus 2020
 • Vaststelling van de 1e  subsidieperiode kan vanaf 7 september 2020 worden aangevraagd;
 • Dit kan alleen voor ondernemingen die geen verlenging hebben aangevraagd
 • Vervallen extra boete van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag via UWV (nu 100% i.p.v. 150%)
 • Over 2020 geen dividend- en of bonusuitkeringen en geen inkoop eigen aandelen (tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld)
 • Onder bonussen vallen niet de bonussen aan personeel (uitgezonderd bestuur en directie)
 • Bovenstaande is alleen van toepassing bij ondernemingen die een subsidiebedrag ontvangen hebben waar een accountantsverklaring voor nodig is (lees hier meer over wanneer een accountantsverklaring verplicht is)
Inspanningsverplichting ontwikkeladvies of scholing voor medewerkers (NL leert door)
 • Als voorwaarde bij de NOW 2.0 wordt de inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen toegevoegd. Via het crisisprogramma “NL leert door” kan kosteloos online scholing / ontwikkeladviezen worden gevolgd. Komende week volgt meer informatie over het stimuleren van ontwikkeladvies of scholing.
Seizoenswerk
 • Aanpassing in eerste NOW subsidievak; Indien loonsom maart tot en met mei hoger is dan driemaal januari dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte. De loonsommen van april en mei worden vervolgens weer gemaximeerd op de loonsom van maart.

 Driedelig instrumentarium gericht op tegemoetkoming seizoensbedrijven:

 1. Alternatieve rekenmethode (zie hierboven)
 2. Verplaatsen referentiemaand van januari naar maart voor de tweede tranche NOW
 3. Natuurlijke seizoenscorrectie door spreiding over 6 maanden

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld als tegemoetkoming ten behoeve van het door de Corona crisis hardst geraakte sectoren, zoals de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, podia, theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft.

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de Corona crisis.

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming van maximaal € 20.000 voor drie maanden.

Voorwaarden
 • De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking
 • Omzetverlies van ten minste 30%
 • Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de RVO. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt

TOZO 2 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen. Belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Verlenging met 3 maanden (vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020)
 • Partnerinkomenstoets bij tegemoetkoming in levensonderhoud;
 • Verklaring dat bij onderneming geen sprake is van surseance van betaling of het in staat van faillissement verkeren voor het verkrijgen van een lening.

TOFA (tijdelijke overbruggingsregeling flexibele arbeidskrachten)

Er is een regeling in voorbereiding om een tegemoetkoming te bieden voor een brede groep flexibele arbeidskrachten. Het gaat om mensen die:

 1. een substantieel inkomen hadden;
 2. sinds 1 maart 2020 – de maand waarin de coronacrisis in volle hevigheid uitbrak –  substantieel inkomensverlies hebben geleden;
 3. daardoor sindsdien geen substantieel inkomen meer hebben en;
 4. ten behoeve van dat levensonderhoud geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening.
Verwachte kaders

Mogelijke uitvoering: op zijn vroegst medio juli 2020;
Hoogte uitkering: € 600 bruto;
Leeftijd: minimaal 18 jaar – tot aan AOW-gerechtigde leeftijd;
Inkomensverlies: er worden minimale inkomenseisen (€ 500) gesteld voorafgaand aan de ingang van de Corona maatregelen en er moet sprake zijn substantieel inkomstenverlies (50%).


Fiscale maatregelen

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september
 • De periode, waarin ondernemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis bijzonder uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd. Tot 1 september 2020 kan men verzoeken om uitstel van betaling, welke uitstel vanaf datum aanvraag automatisch voor een periode van 3 maanden wordt verleend.
 • Langer dan drie maanden uitstel nodig? Dan is dit mogelijk als aannemelijk kan worden gemaakt dat de coronacrisis de oorzaak is van de betalingsproblemen én de ondernemer verklaart geen dividenden en/of bonussen uit te keren dan wel eigen aandelen in te kopen. Het verlengde uitstel zal in ieder geval duren tot 1 september 2020.
 • Na verlenging nog langer uitstel nodig? Dan zal aan ondernemers een passende betalingsregeling worden aangeboden door de belastingdienst.  
Belasting- en invorderingsrente
 • De verlaging van de belasting- en invorderingsrente naar 0,01% blijft voor alle belastingen gelden tot 1 oktober 2020.
Verlengingen van overige fiscale maatregelen tot 1 september 2020
 • Versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers;
 • Inlassen van een betaalpauze met behoud van het recht tot hypotheekrenteaftrek;


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?