Skip to main content
13 december 2021

Lokale overheid | Let op bij gegevensverwerking door boa’s

In vrijwel alle gemeenten zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Bij het verwerken van persoonsgegevens door boa’s moeten gemeenten rekening houden met twee privacyreglementen: zowel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet politiegegevens (Wpg). 

De verwerking van persoonsgegevens door boa’s viel tot 25 mei 2018 onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door de komst van de AVG valt de verwerking van persoonsgegevens rondom strafbare feiten onder een andere Europese wet, namelijk EU-Richtlijn 2016/680. Deze richtlijn is omgezet in de Wet politiegegevens (Wpg), aangevuld met het Bpg (Besluit politiegegevens), en is sinds 1 januari 2019 van kracht.

In de Wpg en het bijbehorende besluit voor boa’s, het Besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BpgBoa), staat dat de Wpg van toepassing is op gegevensverwerkingen door boa’s voor de uitvoering van hun opsporingstaak, specifiek de opsporing van strafbare feiten die in een akte van opsporingsbevoegdheid of in een aanwijzing zijn opgelegd aan de boa.

Voor de verwerking van politiegegevens stelt de Wpg net als de AVG een aantal algemene criteria, zoals noodzakelijkheid, rechtmatigheid, juistheid, proportionaliteit, subsidiariteit en volledigheid. Als verwerkingsverantwoordelijke gemeente moet je ook een aantal extra technische en organisatorische maatregelen nemen. De reden voor deze strenge eisen ligt in de aard van de bevoegdheden: bij het uitvoeren van een wettelijke opsporingstaak zijn dit namelijk bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten. Hiermee kan diep op de privacy van burgers worden ingegrepen en dit vraagt om strenge regels om de privacy van burgers te beschermen. Het is dus belangrijk dat je als gemeente extra aandacht besteedt aan gegevensverwerking door boa’s.

Verplicht audits bij inzet boa’s

Wat daarnaast nog wel eens vergeten wordt, is dat gemeenten die boa’s in dienst hebben, verplicht zijn tot het uit (laten) voeren van audits. Meer hierover lees je in het artikel dat wij eerder publiceerden: Verplichte audits bij inzet boa’s

Terug

Nog niet uitgelezen?