Skip to main content
1 mei 2023

Zorg dat berekening legesheffing achterhaalbaar is

Vraagt iemand een omgevingsvergunning aan, dan mag je daarvoor als gemeente leges heffen. Je bent verplicht inzage te verschaffen in de berekening van de te betalen leges. Kan dit niet omdat de digitale berekeningswijze inmiddels een update heeft ondergaan, dan komen de leges te vervallen.

Een belastingverordening moet duidelijkheid verschaffen over te heffen belasting vanwege de zogenaamde kenbaarheidsvereisten. Wettelijk is bepaald dat een verordening moet vermelden:

  • De belastingplichtige
  • Het voorwerp van belasting
  • Het belastbare feit
  • De heffingsmaatstaf
  • Het tarief
  • Het tijdstip van ingang en beëindiging van de heffing
  • Overige zaken die voor de heffing en invordering van belang zijn

Deze zaken moeten erop staan, zodat kan worden gecheckt of een aanslag klopt.

Rechtzaak legesheffing omgevingsvergunning

In een rechtszaak die speelde bij de rechtbank Den Haag, ging het om de legesheffing voor een omgevingsvergunning. Volgens de verordening hing de hoogte van de te betalen leges af van de bouwkosten. Als de geschatte bouwkosten meer bedroegen dan € 500.000, werden ze gecheckt met behulp van digitale standaardwaarden, het zogenaamde Bouwkostenkompas. Dit Bouwkostenkompas werd ieder kwartaal up-to-date gehouden met een digitale update.

Afwijkende versies standaardwaarden

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de digitale versie van het Bouwkostenkompas afweek van de papieren versie. Dit was mede te verklaren doordat de papieren versie niet ieder kwartaal, maar slechts één keer per jaar werd geüpdatet.

Ook werd duidelijk dat de oudere versies van de digitale uitgave na de update niet meer toegankelijk waren. Dit kwam de gemeente duur te staan, want daardoor was niet meer te achterhalen of de legesaanslag conform de voorschriften was opgelegd. Ook ter zitting werd geen inzicht gegeven in de berekening van de aanslag. De rechtbank besloot daarop dat die dan ook diende te vervallen.

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?