Skip to main content
1 september 2017

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

Wat moet u doen

Als de arbeidsovereenkomst voor meer dan zes maanden is aangegaan:
• schrijft u uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de medewerker een brief/e-mail;
• waarin u meldt of u de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet; en
• welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de voortgezette arbeidsovereenkomst als u de arbeidsovereenkomst voortzet.

Let op! Doet u dat niet, dan moet u een zogeheten aanzegvergoeding aan de medewerker betalen van maximaal één maandloon.

Hoeveel bedraagt de aanzegvergoeding

U berekent deze vergoeding door:
• het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het overeengekomen arbeidsuren per maand;
• het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand;
• bij provisie of een andere resultaatsbeloning neemt u het gemiddelde loon in de voorafgaande (12) maanden.

Let op! Het loonbegrip van de aanzegvergoeding wordt op een andere wijze bepaald dat het loonbegrip voor de transitievergoeding. Bij de aanzegvergoeding gaat het om een kaal bruto uurloon dus zonder vakantiebijslag en overige emolumenten, zoals een dertiende maand.

Let op! De aanzegvergoeding is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet maar u verzuimd hebt aan te zeggen of te laat hebt aangezegd. Het is nadrukkelijk geen schadevergoeding. Er hoeft dus door de medewerker geen schade te zijn geleden.

Tip: Noteer bij het sluiten van tijdelijke contracten altijd een reminder voor de datum waarop u uiterlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wilt aanzeggen.

Stuur medewerker naar huis!

Gaat de medewerker na de einddatum gewoon aan het werk en stuurt u hem niet naar huis, dan is van rechtswege een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd ontstaan, met een maximum van een jaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?