Skip to main content
15 januari 2024

Wijzigingen belasting- en invorderingsrente per 2024

Per 1 januari 2024 zijn er veranderingen in de belasting- en invorderingsrente. De Belastingdienst stelt de belastingrente anders vast. En de percentages van de belastingrente voor de VPB en IB zijn verhoogd naar respectievelijk 10 en 7,5%. Lees wat nog meer geldt.

De Belastingdienst stelt de hoogte van de belastingrente met ingang van 1 januari 2024 nog maar één in plaats van twee keer per jaar vast. Ze baseert de rente daarbij voor alle belastingen op de vóór 31 oktober van het voorgaande jaar laatst gepubliceerde ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties. De vóór 31 oktober 2023 laatst gepubliceerde ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties bedroeg 4,5%.

Belastingrente vennootschapsbelasting

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) voor 2024 is vastgesteld op 10%. Dit is een optelsom van het verhogingspercentage, zoals opgenomen in het Besluit belasting- en invorderingsrente, voor de VPB en de minimale belastingrente voor de VPB. Die eerste is in 2024 4,5%, de tweede 5,5% en dat maakt samen de nieuwe rente van 10%.

Belastingrente inkomstenbelasting en overige belastingen

De belastingrente voor de overige belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) voor 2024 is vastgesteld op 7,5%. Dit is gebaseerd op een verhoging van 3% voor de belastingrente voor overige belastingen (waaronder inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, erfbelasting en overdrachtsbelasting) en een minimale belastingrente voor overige belastingen vanaf 2024 van 4,5%. Die twee samen zijn 7,5%.

De belastingrente voor toeslagen is voor 2024 vastgesteld op 4%.

Let op! Bij hoge belastingrenten is het nog belangrijker om tijdig een juiste voorlopige aanslag aan te vragen.

Verhoging invorderingsrente

In verband met de coronacrisis gold tot 1 juli 2022 een verlaagde invorderingsrente van 0,01%. De Belastingdienst verhoogde dit per 1 juli 2022 naar 1%, per 1 januari 2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente met 4% terug op het oude niveau van vóór de coronacrisis.

Let op! Tot en met 2023 was de invorderingsrente gelijk aan de belastingrente voor de IB en overige belastingen. Vanaf 2024 is de invorderingsrente voor alle belastingen en toeslagen vastgezet op 4%. Wellicht dat de Belastingdienst in de toekomst besluit het percentage voor de invorderingsrente toch te indexeren of koppelt aan de ECB-rente.

Vermindering belastingrente: ook omzetbelasting en loonbelasting

Uit een arrest van de Hoge Raad van 18 november 2022 kwam naar voren dat geen belastingrente mag worden gerekend over de periode dat de Belastingdienst al over de verschuldigde belasting beschikte. In 2023 is hiertoe in artikel 30ia AWR een wettelijke regeling opgenomen. De omzetbelasting en loonbelasting waren daar tot dusver nog van uitgesloten, maar die uitsluiting is per 1 januari 2024 opgeheven.

Nadere regels vermindering belastingrente

Vanaf 1 januari 2024 zijn in artikel 31bis Uitvoeringsregeling AWR ook nadere regels voor toepassing van artikel 30ia AWR opgenomen. Zo is opgenomen dat je in een verzoek om vermindering van belastingrente op duidelijke en overzichtelijke wijze moet vermelden over welke periode de Belastingdienst al over de verschuldigde belasting beschikte. Verder moet je als verzoeker aannemelijk maken dat je in aanmerking komt voor de vermindering van belastingrente.

Let op! De Belastingdienst gaat op de website aangeven welke stukken of informatie je op grond van deze nadere regels voor de verschillende belastingsoorten moet verstrekken.

Let op! De Belastingdienst gaat op de website aangeven welke stukken of informatie je op grond van deze nadere regels voor de verschillende belastingsoorten moeten verstrekken.

Doelmatigheidsgrens bij verminderingsverzoek

Vanaf 1 januari 2024 is in artikel 31bis Uitvoeringsregeling AWR ook een doelmatigheidsgrens opgenomen: De Belastingdienst neemt voortaan een verzoek om vermindering van belastingrente alleen nog in behandeling als de belastingrente op de beschikking meer dan € 100 bedraagt.

Let op! De doelmatigheidsgrens van € 100 geldt niet als de Belastingdienst de vermindering van belastingrente geautomatiseerd toepast. Op dat moment is namelijk geen sprake van een verzoek en dus ook niet van beslag op de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst.

Toepassing gewijzigde belasting- en invorderingsrente

De wijzigingen per 1 januari 2024 zijn van toepassing op alle belastingrentebeschikkingen die op 1 januari 2024 nog niet onherroepelijk vaststonden.

Bron: SRA, Belastingdienst

Terug

Nog niet uitgelezen?