Skip to main content
16 mei 2014

Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Onlangs zijn er door de ministerraad een aantal extra maatregelen goedgekeurd, die naar verwachting, in het wetsvoorstel worden verwerkt. De belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden hierbij op een rij:

Zorgverlof

 • Flexibilisering van de wijze van opname, de wettelijke beperkingen ten aanzien van de spreiding en opname van het verlof zullen vervallen.
 • Mantelzorgers krijgen ook recht op zorgverlof als zij zorgen voor een zieke broer of zus, vriend of goede bekende. Het zorgverlof beperkt zich dus niet langer tot de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. De werknemer moet wel aannemelijk kunnen maken dat de zorg noodzakelijk is en dat hij deze zorg moet verlenen.
 • Werknemers krijgen ook recht op langdurend zorgverlof voor de verzorging van langdurend zieken of hulpbehoevenden, zoals het verrichten van huishoudelijke taken voor een naaste die dementerend is. Werknemers kunnen momenteel alleen langdurend zorgverlof opnemen voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte.

Bevallingsverlof

 • Als het kind na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, wordt het bevallingsverlof verlengd.
 • Vaders moeten het bevallingsverlof van hun vrouw kunnen overnemen als zij na de geboorte van het kind komt te overlijden. Dit is minstens 10 weken en gaat in op de dag na de bevalling.
 • Partners van een bevallen vrouw hebben recht op partnerverlof/vaderschapsverlof. Dit houdt in dat zij in totaal vijf in plaats van twee dagen kraamverlof krijgen. Hiervan zijn twee dagen betaald en drie dagen onbetaald. De drie onbetaalde dagen zijn een voorschot op het ouderschapsverlof. U mag dit partnerverlof niet weigeren.

Ouderschapsverlof

 • De werknemer zal het ouderschapsverlof in het vervolg op elke gewenste wijze mogen opnemen, mits daarbij geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever in het geding zijn.
 • De voorwaarde dat een werknemer minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij aanspraak kan maken op ouderschapsverlof, wordt geschrapt.
 • Als de werknemer daarom verzoekt dient de voormalig werkgever opgave te doen van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof aan de nieuwe werkgever.

Pleegzorg- en adoptieverlof

 • De opnametermijn wordt uitgebreid van achttien weken naar zesentwintig weken.
 • De opname zelf wordt geflexibiliseerd, het verlof van vier weken hoeft niet meer volledig en aaneensluitend te worden opgenomen, maar kan in overleg met de werkgever ook op een andere manier worden opgenomen.

Aanpassingen in de Wet Aanpassing Arbeidsduur

 • De wachttijd voor het indienen van een verzoek wordt verkort van twee jaar naar één jaar.
 • Binnen de wachttijd kan een nieuw verzoek worden ingediend als sprake is van onvoorziene omstandigheden.
 • De voorwaarde dat de werknemer minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij een verzoek indient komt te vervallen.
 • De voorwaarde dat het verzoek minimaal vier maanden voor de beoogde aanpassing moet worden ingediend komt te vervallen.
 • Het wordt ook mogelijk om een tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur te verzoeken.
Terug

Nog niet uitgelezen?