Skip to main content
20 november 2017

Werkgever verantwoordelijk registreren gewerkte uren

Het komt nogal eens voor dat een medewerker na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van overuren of meeruren claimt en dat die claim wordt toegewezen, soms zelfs voor meerdere jaren. Het probleem blijkt vaak te zitten in de registratie van de overuren dan wel meeruren.
Voor die registratie is de werkgever verantwoordelijk. Kan de werkgever geen deugdelijke administratie overleggen, dan wordt de claim vaak toegewezen.

Wat is overwerk?

Er is sprake van overwerk wanneer de medewerker op verzoek of in opdracht van de werkgever meer uren arbeid verricht dan de afgesproken omvang van de arbeidsovereenkomst. Bij parttimecontracten wordt ook wel gesproken over meeruren, zolang de totale arbeidstijd niet meer dan die van een fulltimer wordt. Overwerk of meeruren zijn altijd incidenteel! Bij bepaalde functies is overwerk inherent aan de functie. Bepalend is wat gebruikelijk is bij dergelijke functies en het loonniveau.

Tip: Spreek af en leg vast of overuren dan wel meeruren inherent zijn aan de functie!

In de cao kan onder andere geregeld zijn:

  • wat overuren zijn
  • wat meeruren zijn
  • of overuren dan wel meeruren gecompenseerd mogen worden met vrije tijd
  • welk loon voor overuren geldt

Is er niets geregeld in de cao, leg dan als werkgever de afspraken over overuren ofwel meerwerk in het personeelsreglement, in de algemene arbeidsvoorwaarden of in de individuele arbeidsovereenkomst vast.

Geen schriftelijke afspraken?

Heeft u geen schriftelijke afspraken gemaakt? Dan geldt:

  • Een medewerker heeft recht op loon over alle uren dat hij – in opdracht van de werkgever – arbeid verricht.
  • In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden over compensatie in vrije tijd.
  • Een medewerker mag nooit meer dan 60 uur per week voor u werken, en in ieder geval niet meer dan gemiddeld 48 uur per week in een periode van 16 weken.

Is het overwerk structureel? Dan is er geen sprake meer van overwerk, maar van een wijziging van de omvang van de arbeidsovereenkomst!

Let op! Bij min-/max-contracten: structureel werk boven het minimum aantal uren kan tot betalingsverplichtingen leiden.

Tip: Registreer wekelijks de overuren en laat de medewerker daarvoor tekenen! Of laat de medewerker urenbriefjes invullen die u al dan niet accordeert!

Terug

Nog niet uitgelezen?