Skip to main content
11 april 2023

Welke werkgeversverplichtingen gelden bij loonbeslag?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbv) in 2021 is de administratie rond loonbeslag van een medewerker minder omslachtig. Een aantal zaken hoef je als werkgever niet meer te doen. Maar welke verplichtingen heb je nog wel?

Is een deurwaarder voornemens om beslag te gaan leggen op het loon van een van je medewerkers, dan stuurt hij je vooraf twee zaken:

  • Verklaringsformulier derdenbeslag
    Dit is een verzoek om informatie in de vorm van een vragenlijst over onder andere de arbeidsovereenkomst en het salaris van de medewerker. Als werkgever ben je verplicht de informatie te geven.
  • Beslagexploot
    Dit is een door de deurwaarder opgesteld proces-verbaal van het loonbeslag.

Dien ingevuld verklaringsformulier juist en tijdig in

De ingevulde vragenlijst hoeft u pas na tenminste twee weken na dagtekening van het beslag terug te sturen, maar uiterlijk binnen vier weken. Vul je de vragenlijst niet of onjuist in of stuur je deze te laat terug, dan kun je als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de deurwaarder of schuldeiser. Het gaat dan om kosten die door het ‘niet-doen van verklaring’ voor niets zijn gemaakt, denk aan beslagleggingskosten. Je loopt zelfs het risico te worden veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd.

Let op!

Het is de bedoeling dat je de ingevulde vragenlijst pas na twee weken ingevuld retour stuurt. Zo heb je tijd om contact op te nemen met je medewerker. Er kan wellicht op dat moment nog een betalingsregeling getroffen worden met de schuldeiser om het loonbeslag te voorkomen.

Beslagvrije voet

In het beslagexploot van de deurwaarder staat de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat je medewerker mag houden voor zijn vaste lasten en om van te leven. Voor het bepalen van de beslagvrije voet gebruikt de deurwaarder een automatische rekenmodule. De rekenmodule rekent met informatie uit de basisregistratie personen, gegevens van de Belastingdienst en de polisadministratie van het UWV. De medewerker voor wie het loonbeslag geldt ontvangt een ‘modelmededeling beslagvrije voet’. Hierin staat de hoogte van de beslagvrije voet en hoe deze is berekend.

Tip!

Samen met je medewerker controleren of de hoogte van de beslagvrije voet klopt? Dit kan via www.uwbeslagvrijevoet.nl van de Rijksoverheid.

Bezwaar maken tegen beslagvrije voet

Is de medewerker het niet eens met de hoogte van de beslagvrije voet, dan kan hij binnen vier weken bezwaar maken. Wordt dit toegekend, dan gaat de nieuwe beslagvrije voet direct vanaf het begin van het loonbeslag gelden. Maakt de medewerker pas bezwaar na vier weken? Dan hoeft de deurwaarder, als het ingediende bezwaar wordt toegekend, pas vanaf dat moment de beslagvrije voet aan te passen naar het nieuwe bedrag.

De afdracht

Het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beslagvrije voet en de onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskosten van de medewerker, moet je als werkgever overmaken aan de deurwaarder. Datzelfde geldt voor vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering. Maak je geen geld over naar de beslaglegger, dan kan een rechter je veroordelen tot nakoming van die verplichting.

Meerdere loonbeslagen voor dezelfde medewerker

Als werkgever betaal je in principe alleen de eerste beslaglegger. Dat doe je net zo lang tot de vordering is ingelost. Meldt zich in de tussentijd een latere beslaglegger bij je, dan verwijs je deze naar de eerste beslaglegger. Die is verantwoordelijk voor de verdeling van het beslag onder de verschillende beslagleggers. Soms wordt er een tweede beslag gelegd voor een schuld die voorrang heeft. In dat geval legt de eerste beslaglegger je uit aan wie je welk bedrag moet betalen.

Maak financiële problemen bespreekbaar

Heeft een medewerker schulden, dan is dat in de eerste plaats vooral een probleem voor hemzelf. Omdat financiële problemen echter grote gevolgen kunnen hebben voor de psychische gezondheid en vitaliteit van een medewerker, gaat dit thema ook de werkgever aan. Jij wenst je medewerker geluk en gezondheid en hij kan het beste functioneren als hij zich goed voelt. Hoe kun je nou signaleren en helpen?

  • Let op vragen over de betaaldatum van het salaris
  • Let op verzuim zonder aanwijsbare reden
  • Maak het thema bespreekbaar

Meer weten?

Kijk voor tips en tools voor vroeg signaleren, het bespreekbaar maken van geldzaken en hoe je medewerkers kunt steunen eens op www.financieelfittewerknemers.nl.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?